Yıl: 2018 Cilt: 33 Sayı: 3

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 33   Sayı: 3   Yıl: 2018   ISSN 1019-1011


Editör Kurulu / Editorial Board
 Amaç ve Kapsam / Aim and Scope
İçindekiler / Contents
 
 

1. Nemlendirme-Nem Almalı Bir Damıtma Sisteminde Güneş Enerjisi Kullanımının Değerlendirilmesi
Evaluation of Solar Energy Usage in a Humidification-Dehumidification Desalination System
Osman KARA, K. Neyfel ÇERÇİ ve Ertaç HÜRDOĞAN

2. Lojistik Regresyon Analizi ile Bir Yeraltı Metal Madeninde Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının İncelenmesi
Investigation of Noise Induced Hearing Loss with Logistic Regression Analyses in an Underground Metal Mine
Seyhan ÖNDER

3. Sinyal Emici Metamalzeme Tabanlı Fonksiyonel Basınç ve Yoğunluk Sensörü Tasarımı
Functional Pressure and Density Sensor Design Based on Metamaterial Absorber
Erkan TETİK ve Utku ERDİVEN

 

4. Yabancı Algoritmasının Saldırgan Olmayan Seçim öntemlerine Uygulanması
Application of Outlander Algorithm on Non-Aggresive Selection Methods
Mustafa ORAL ve Mashar Cenk GENÇAL


5. Tutak (Ağrı) Volkanitlerinin Jeokimyası ve Petrolojisi: Amfibolce Zengin Granat Peridotitin Kısmi Ergimesi
Geochemistry and Petrology of Tutak (Ağrı) Volcanic Rocks: Partial Melting of Amphibole Bearing Garnet Peridotite
Vural OYAN

6. Patlatma Uygulaması Yapılan Bir Sahadan Elde Edilen Titreşim Değerlerinin Farklı Hasar Kriter Tablolarına Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Vibration Values Obtained from a Field Performed Blasting Application According to Different Damage Criterion Tables
Serdar ERCİNS ve Cem ŞENSÖĞÜT

7. İzotropik Malzemeden Yapılmış Dairesel Kanatçıklardaki Isıl Gerilmelerin Sayısal Modellemesi
Numerical Simulation of Thermal Stresses in an Annular Fin Made of Isotropic Material
Ali YILDIRIM, Durmuş YARIMPABUÇ ve Kerimcan ÇELEBİ

8. Beton Ağırlık Barajların Sismik Performanslarına Seçilen Kesit Geometrisinin Etkisi
Effect of Selected Cross-section Geometry on the Seismic Performance of Concrete Gravity Dams
Alper ALDEMİR

9. Kinematic Analysis of Tractor Engine Crank-Rod Mechanism
Traktör Krank-Biyel Mekanizmasının Kinematik Analizi
Abdullah BEYAZ ve Metin DAĞTEKİN

10. Fenolün Sulu Çözeltiden Düşük Maliyetli bir Nano Kompozit ile Giderimi
Removal of Phenol from Aqueous Solution by a Low-Cost Nano Composite
Fatma Elçin ERKURT ve Behzat BALCI

11. Effect of FEC and VC Additives in Electrolyte on the Performance of Si Anode for Lithium Ion Cell
FEC ve VC Katkılı Elektrolitin Lityum İyon Hücrelerde Si Anot Üzerine Etkisi
Neslihan YUCA

12. Elektronik Sistemlerin Soğutulmasında Nanoakışkanlar ve Çarpan Jetlerin Müşterek Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Combined Effect of Nanofluids and Impinging Jets on Cooling of Electronic Systems
Mustafa KILIÇ

13. Design and Evaluation of a Multi-Mode Robotic Arm Orthosis using Musculoskeletal Simulation
Çok-Düzenli Robotik Kol Ortezinin Kas-iskelet Modeli Kullanılarak Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi
Erkan ÖDEMİŞ ve Cabbar Veysel BAYSAL

14. Fononik Kristalerde Ses Dalgasının Dispersiyon Özellikleri: Sonlu Elemanlar Analizi
Dispersion Features of the Sound Waves in Phononic Crystals: Finite Element Analysis
Zafer ÖZER

15. Metal Filament İçeren İpliklerden Üretilen Süprem Örme Kumaşların Farklı Doğrultulardaki Yüzey Özdirençlerinin İncelenmesi
Investigation of Surface Resistivity in Different Directions of Single Jersey Knitted Fabrics Produced by Yarns Including Metal Filaments
İlkan ÖZKAN

16. Effect of Automation on the Productivity of a Coal Packaging Plant
Kömür Torbalama Tesisi Verimliliğinde Otomasyonunun Etkileri
Mehmet Nuri BAHŞİŞ ve Yaşar KASAP

17. Using Analytic Hierarchy Process for Evaluating Different Biodiesels as an Alternative Fuel
Analitik Hiyerarşi Proses Kullanarak Farklı Biyodizellerin Alternatif Yakıt Olarak Değerlendirilmesi
Aslı ABDULVAHİTOĞLU

18. Prediction of Ultimate Tensile Strength of Prestressed Concrete Strand using Artificial Neural Network Model
Yapay Sinir Ağ Modeli Kullanılarak Ön Germeli Beton Demeti Maksimum Çekme Mukavemetinin Tahmini
Mehmet Uğraş CUMA, Hayrullah ÖZEL ve Tahsin KÖROĞLU

19. Energy and Exergy Analysis of a Hybrid Air-Conditioning System
Hibrit bir İklimlendirme Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi
Arif ÖZBEK

20. ZnO-Grafen Nanokompozitinin Sol-Jel Yöntemiyle Üretimi ve Fotokatalizör Olarak Kullanılması
Production of ZnO-Graphene Nanocomposite by Sol-Gel Method and used as a Photocatalyst
Ömer GÜLER, Veyis SELEN, Hasan SAFA ve Gülbeyi DURSUN

21. Üniversite Öğrencilerinin Giysi Konfor Özellikleri Konusunda Farkındalıklarının Araştırılması
Investigation of Awareness of University Students about Clothing Comfort Properties
Ebru ÇORUH, Züleyha DEĞİRMENCİ ve Pelin ACAR

22. Optimization of Wet Grinding Parameters of Calcite Ore in Stirred Ball Mill
Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Kalsit Cevherinin Yaş Öğütme Parametrelerinin Optimizasyonu
Serkan ÇAYIRLI

23. CuZn40Pb2’nin Elektriksel İletkenliği Üzerine Aşırı Plastik Deformasyonun Etkisi
The Effect of Severe Plastic Deformation on the Electrical Conductivity of CuZn40Pb2
Hasan KAYA

24. Microstrip Patch Antennas Covered with Chiral Metamaterial Structures
Bakışımsız Metamalzeme Kaplı Mikroşerit Anten Yapıları
Mehmet BAĞMANCI, Muharrem KARAASLAN, Emin UNAL ve Faruk KARADAG

25. Hidrojen ile Yakıt Zenginleştirmenin Dizel Motorun Motor Performansı ve Emisyon Özelliklerine Etkisi
Effect of Fuel Enrichment with Hydrogen on Engine Performance and Emission Characteristics of Diesel Engine
Ahmet ÇALIK