Yıl: 2017 Cilt: 32 Sayı: 4


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 32   Sayı: 4   Yıl: 2017   ISSN 1019-1011Yayın Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents1. An Evolutionary Algorithm for p-Median Problem with Attribute Equity Constraint
Değer Eşitliği Kısıtlı p-Medyan Problemi için Evrimsel Bir Algoritma
Ertan YAKICI ve Aybeniz YİĞİT

2. Çanakkale Tuzla Jeotermal Sondaj Sahası Çamur Maliyetinin Araştırılması
Investigation of Mud Cost for Geothermal Drilling Field in Çanakkale Tuzla Region
Yasin ERDOĞAN, Onur Eser KÖK ve İlknur TANRIVERDİ

3. Çimento Hammadde Sahasının Bulanık Sinir Ağı ile Modellenmesi
Modelling of Cement Raw Material Site using Fuzzy Neural Network
Faruk ŞAHİN, Ahmet DAĞ ve Bayram Ali MERT

4. Çukurova Bölgesi Kireçtaşlarının Los Angeles Aşınma Direnci ile Fiziko-Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship between Los Angeles Abrasion Resistance and Physico-Mechanical Properties of Limestone in Cukurova Region
Ahmet Mahmut KILIÇ ve Esma KAHRAMAN


5. Demiryolu Mimarisinin Korunma Sorunları ve Kırklareli Tren İstasyonu Yapılarının Yeniden Kullanımı için Bir Öneri
Problems of Preservation in Railway Architecture and a Proposal for the Re-use of Kırklareli Train Station Buildings
Ali YILDIZ

6. Design and Analysis of Hydraulic Truck Unloading Platforms
Hidrolik Kamyon Boşaltma Platformlarının Dizayn ve Analizi
Erinç ULUDAMAR ve Gökhan TÜCCAR


7. Development of Alternative Solutions to Reduce Exhaust Emissions in Diesel Engines
Dizel Motorlarda Egzoz Emisyonlarını Azaltmaya Yönelik Alternatif Çözümlerin Geliştirilmesi
Kadir AYDIN ve Havva Hande ŞAHİN


8. Yapı Denetim Firmalarının Sorunlarının Belirlenmesi ve Adana Örneği
Determination of Problems in Building Inspection Companies and the Adana Example

Gözde TANTEKİN ÇELİK ve Cengizhan ÜNAL

9. Farklı İklim Bölgelerindeki Seralar için Isı Gereksinimlerinin Modellenmesi
Modeling of Heat Requirements for Agricultural Greenhouse in Different Climate Regions

Zeynep ZAİMOĞLU

10. Farklı Yıkamaların Denim Kumaş Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Investigation of Effects of Different Washings on Performance for Denim Fabrics
Ramazan Tuğrul OĞULATA ve Ahmet NERGİS

11. İnce Cidarlı Basınçlı Kapların Dış Yükler Altında Mekanik Davranışlarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Experimental and Numerical Analysis of the Mechanical Behaviour of Thin Walled Pressure Vessels under External Loads
İbrahim ÇAYIROĞLU, Ferdi YILDIRIM ve Sadettin ŞAHİN

12. Investigation of Drying Kinetics of Zucchini using Microwave Energy
Mikrodalga Enerjisi Kullanarak Kabağın Kuruma Kinetiklerinin Araştırılması
Soner ÇELEN, Ayşen HAKSEVER ve Aytaç MORALAR

13. Lantanit Element Katkılı Uzun Işımalı CaAl2O4 Fosforların Trafik Yol İşaret Çizgisi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Investigation of the Usability of Lanthanide Element Doped Long-lasting CaAl2O4 Phosphorescent Pigment as a Traffic Road Marking Line
Yusuf Ziya HALEFOĞLU


14. Momente Maruz Kazıkların Nümerik Olarak İncelenmesi
Numerical Investigation of Piles Subjected to Moment

Gökhan ALTAY ve Cafer KAYADELEN

15. Nötrosofik Üyelik Fonksiyonlu Bulanık Mantık-PID (NBMD-PID) ve Geleneksel Bulanık Mantık-PID (BMD-PID) Denetleyicinin Gerçek Zamanlı Karşılaştırılması
Real-Time Comparison of Fuzzy Logic-PID Controller Having Neutrosophic Membership Function (NFLC-PID) and Traditional Fuzzy Logic-PID (FLC-PID) Controller

Mehmet Serhat CAN ve Ömerül Faruk ÖZGÜVEN

16. Pamuk Yağı Biyodizelinin Motor Ses Seviyesine Olan Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of Effects of Cotton Oil Biodiesel on Engine Noise Level
Ahmet ÇALIK

17. PI Parameter Optimization by using Ant Colony Algorithm for Optimal Controlling of A Buck Converter's Output Voltage
Buck Dönüştürücü Çıkış Geriliminin Karınca Koloni Algoritması Kullanılarak PI Tabanlı Optimal Kontrolü

Ercan KÖSE, Aydın MÜHÜRCÜ, Gülçin MÜHÜRCÜ ve Ecem AYDOĞAN

18. Şekerbulak (Diyadin-Ağrı) Dolaylarında Yüzeyleyen Volkanik Kayaçların Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri
Mineralogical-Petrographical and Geochemical Properties of the Volcanic Rocks Surrounding Şekerbulak (Diyadin-Ağrı)

Mustafa AÇLAN ve İnci Kibariye TURGUT

19. Reactive Red 45’in Antep Fıstığı Katı Atığı Üzerine Etkili Gideriminin Araştırılması
Investigation of the Effective Removal of Reactive Red 45 on Pistachio Solid Wastes

Serpil SAVCI, Zeynep KARAMAN ve Mutlu YALVAÇ

20. Elmas Telli Sayalama Makinesi Kullanılan Bir Doğaltaş Fabrikasında Ortam Şartlarının Değerlendirilmesi
Investigation of Environmental Conditions in a Natural Stone Factory using Monolamella Machine

Ali Ekrem ARITAN ve Melek TÜMER


21. Disk Fren Sistemlerinde Dalgacık Tepeleri Yöntemi ile Ses Analizi
Sound Analysis of Disc Brake Systems using Wavelet-Ridges Method

Zeynep ERTEKİN, Nalan ÖZKURT ve Cem YILMAZ


22. Isınma Periyodu Belirleme Yöntemlerinin Etkinliklerinin Analizi
Analyzing Effectiveness of Warm Up Detection Methods

Nuşin UNCU


23. Mobilya Sektöründe Pnömatik Zımbalama ve Vidalama İşlerinin Ergonomik Risk Değerlendirmesi
Ergonomic Risk Assessment of Pneumatic Punching and Screwing Processes in the Furniture Industry

Hale ALICI, Hilal ATICI ULUSU ve Tülin GÜNDÜZ


24. Modelling Study on the Geotextile, Geogrid and Steel Strip Reinforced Slopes
Geotekstil, Geogrid ve Çelik Şerit Donatılı Şevlerde Modelleme Çalışması

Burak EVİRGEN, Mustafa TUNCAN ve Ahmet TUNCAN


25. Sac Metallerin Şekillendirilmesinde Farklı bir Uygulama: Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Akışkan Basıncıyla Alüminyum Sacın Şekillendirilmesi
A Novel Application in Sheet Metal Forming: Shaping Metals by Plastic Injection Molding based on Fluid Pressure Forming

Murat ŞEN ve Mihrigül ALTAN