Yıl: 2015 Cilt: 30 Sayı: 1


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 30   Sayı: 1   Yıl: 2015   ISSN 1019-1011Yayın Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

 

1. Atık Demir Tozu Katkılı Harç ve Betonların Durabilite Özellikleri
Durability Properties of Concretes with Waste Iron Powder
Hanifi BİNİCİ, Ahmet H. SEVİNÇ ve Hanifi GEÇKİL


2. Yüklenici Firmaların Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri
Critical Success Factors for Successful Supply Chain Management Applications of Construction Firms
Ebrahim SALAMI, Emel LAPTALI ORAL ve Serkan AYDINLI

3. An Artificial Bee Colony Based Algorithm for Feature Selection
Nitelik Seçimi için Yapay Arı Kolonisi Tabanlı Bir Algoritma
Ezgi ZORARPACI, Selma Ayşe ÖZEL ve Süleyman GÜNGÖR


4. Çapraz Akışlı Düz Borulu Saptırmalı Boru Demetinde Isı Transferi ve Basınç Kaybının Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of Heat Transfer and Pressure Loss for a Cross-Flow Staggered Plain Tube Bank
Alper YILMAZ ve Tuncay YILMAZ


5. Calculating Payback Periods for Energy Efficiency Improvement Applications at University Hospital
Üniversite Hastanesinde Enerji Verimliliğini Artıran Uygulamaların Geri Dönüşüm Sürelerinin Hesaplanması
Ahmet TEKE, Oğuzhan TİMUR ve Kasım ZOR


6. Evaluation of Critical Parameters for Wettability-Based Processes in Mineral Processing
Cevher Hazırlamada Islanabilirliğe Dayanan İşlemler için Kritik Parametrelerin Değerlendirilmesi
Alper ÖZKAN ve Selma DÜZYOL


7. Belge Yönetimi ve Kurumsal Bir İşletmede Uygulama Örneği
Records Management and a Sample Application on a Corporate Company
Gökhan GÜRSOY ve A. Emre KELEŞ

8. Balık Kılçığı Yöntemi ile Mobil Vinç Kazası Olası Nedenlerinin İncelenmesi
Investigation of the Possible Causes of a Mobile Crane Accident via Fishbone Diagrams
Onur ATALAY ve Özen KILIÇ


9. Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi
Production of Precipitated Calcium Carbonate
Özen KILIÇ


10. Design and Analyis of Electrically Operated Golf Cart Chassis Using FEA
Sonlu Eleman Analizi Kullanarak Elektrikli Golf Aracı Şasesi Tasarım ve Analizi
Durmuş Ali BİRCAN, Kerem SELVİ, Ayhan ERTAŞ ve Ali YALTIRIK


11. Şantiye Şeflerinin Sorumlulukları
Responsibilities of Site Managers
Mustafa Alptekin HERGÜNER ve Emel LAPTALI ORAL


12. Van Yöresi Pomzası ile Üretilmiş Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Mechanical Properties of Self Compacting Lightweight Concrete Manufactured with Pumice in Van Region
Z. Funda TÜRKMENOĞLU, A. Mahmut KILIÇ ve Tolga DEPCİ


13. Step by Step Design Procedure of a Distribution Static Compensator (DSTATCOM)
Bir Dağıtım Sistemi Statik Senkron Kompanzatörün (DSTATKOM) Adım Adım Tasarım Prosedürü
Ahmet TEKE, Yeliz YOLDAŞ ve Mohammad Barghi LATRAN


14. Efficiency Analysis of an Installed Wind Farm
Kurulu Bir Rüzgâr Çiftliğinin Verim Analizi
Akın İLHAN, Mehmet BİLGİLİ ve Beşir ŞAHİN


15. Farklı Regresyon Modelleri ile Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısının Tahmin Edilmesi
Prediction of Blast Induced Ground Vibration Using Various Regression Models
Türker HÜDAVERDİ


16. Dikim Bandında Bir Proses Analizinin Uygulanması
Implementation of a Process Analysis in Sewing Line
Melike CÖMERT ve Füsun DOBA KADEM


17. Filamentlerde Puntalama Sonrasında Görülen Numara Değişimlerinin Araştırılması
Investigation of Yarn Count Variation that Occurred After the Intermingling Process
İlkan ÖZKAN ve Pınar DURU BAYKAL


18. Dalgaboyu Bölümlemeli Çoğullama (DBÇ) Üzerinde Optik Çoğuşma Anahtarlama (OÇA) ve Çoğa Gönderim
Optical Burst Switching (OBS) and Multicasting Over Wavelength Division Multiplexing (WDM)
Pınar KIRCI ve Halim ZAİM


19. Tarımsal Uygulamalarda Kullanılan Tekstil Ürünleri
Textile Products Used in Agricultural Applications
İlhami İLHAN


20. Sağlık Ocaklarında Konfor Koşullarının Değerlendirilmesi: Bursa/Nilüfer Örneği
Evaluation of Comfort Conditions in Health Centers: Bursa/Nilüfer
Filiz ŞENKAL SEZER


21. Basınçlı Hava Sistemlerinde Oluşan Hava Kaçaklarının Enerji Maliyetine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of the Effect of Air Leakage Occurs in Compressed Air System on Energy Costs
Ertaç HÜRDOĞAN, Kamil Neyfel ÇERÇİ ve Muhammed Murat AKSOY


22. İnşaat Sektöründe Mobbing Sorunsalı
Problematical of Mobbing in Construction Industry
Olcay GENÇ ve Ercan ERDİŞ


23. Kömür Damarlarının Gaz İçeriğinin Belirlenmesi; Örnek Bir Uygulama
The Determination of Gas Content of Coal; A Case Study
Cem ŞENSÖĞÜT ve Kemal BARIŞ


24. Al 2024 Alaşımının Çökelme Sertleşmesi İşlemi Koşullarının Şekillendirilebilirliğe Etkisinin İncelenmesi
Investigation on Influence of Conditions of Precipitation Hardening Process on the Formability of AA2024 Alloy
Murat DİLMEÇ, Mustafa TINKIR ve Hüseyin ARIKAN


25. Tabakalı Zeminlere Oturan Dairesel Temellerin Deney ve Analitik Yöntemle İrdelenmesi
Investigation of the Circular Footings Resting on a Layered Soils by Experimental and Analytical Methods
Gizem MISIR ve Mustafa LAMAN


26. Reaktif Black 5 Boyar Maddesinin Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonunun Kinetik ve Adsorpsiyon Modelleri Kullanılarak İncelenmesi
Investigation of Adsorption of Reactive Black 5 Dye onto Activated Carbon by Using Kinetic and Adsorption Models
Fatma Elçin ERKURT ve Behzat BALCI