Yıl: 2015 Cilt: 30 Sayı: 2


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 30   Sayı: 2   Yıl: 2015   ISSN 1019-1011Yayın Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

 

1. Dikdörtgen Temel Altında Gerilme ve Taşıma Gücü Analizi
Stress and Bearing Capacity Analyses under Rectangular Footing
Yakup TÜREDİ ve Murat ÖRNEK


2. Atık Gazete Kağıdından Yalıtım Malzemesi Üretimi
The Production of Insulation Materials Made with Waste Newsprint
Hanifi BİNİCİ, Ahmet Hayrullah SEVİNÇ, Mustafa EKEN ve Velit EFE

3. Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması
Determination of Chart for Friction Pressure Drop Gradient for Heating System Using Plastic Pipes with Application to a Sample Project
Mehmet Tahir ERDİNÇ,  Alper YILMAZ, Tuncay YILMAZ

4. Eğimli Açık Kanal Akımının Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Modellemesi
Numerical Modeling of Sloping Open Channel Flow Using Different Turbulence Closure Models
Veysel GÜMÜŞ ve Oğuz ŞİMŞEK

5. Fakılar Boksit Cevher Özellikleri ve Potansiyeline ait İlk Bulgular (Çamlıyayla/Mersin)
Preliminary Findings of Ore Properties and Potential of Fakılar Bauxite (Çamlıyayla/Mersin)
Nil YAPICI, Hakan GÜNEYLİ ve Hatice KARAKILÇIK

6. Puntalama İşleminin Örülmüş Kumaşların Yapısal Özellikleri ve Hava Geçirgenliği Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Investigation of Effects of Intermingling Process on Structural Properties and Air Permeability of Knitted Fabrics
İlkan ÖZKAN, Pınar DURU BAYKAL ve Yusuf KUVVETLİ

7. Düzlem Çelik Çerçeve Sistemlerin Operasyonel Modal Analizi
Operational Modal Analysis of Plane Steel Frame Systems
M. Aydın KÖMÜR, İbrahim Ö. DENEME ve Hüseyin R. YERLİ

8. Tekil Olmayan Fiksatör Otomasyonu
Non-Singular Fixator Automation
Ahmet AYDIN, İbrahim D. AKÇALI, Ercan AVŞAR, M. Kerem ÜN, Hüseyin MUTLU, Turgay İBRİKÇİ,
Ömer S. BİÇER, Cenk ÖZKAN ve Atakan DURMAZ


9. Ortopedik Uygulamalarda Bilgisayarlı Denetim Sistemi
A Computer Aided Control System in Orthopaedic Applications
Ercan AVŞAR, İbrahim D. AKÇALI, Ahmet AYDIN, M. Kerem ÜN, Hüseyin MUTLU, Turgay İBRİKÇİ,
Cenk ÖZKAN ve Ömer S. BİÇER


10. Konuşma/Müzik Ayrıştırması için Kesikli Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Öznitelik Çıkarımı
Discrete Wavelet Transform Based Feature Extraction for Speech/Music Discrimination
Timur DÜZENLİ, Hatice DOĞAN ve Nalan ÖZKURT


11. Çelik Bir Bacanın Dinamik Davranışının Analizi

Determination of a Steel Chimney’s Dynamic Behavior
Gökhan GÜRSOY, Hüseyin R. YERLİ ve Selçuk KAÇIN


12. Seralarda Enerji Verimliliğinin Artırılması
Increasing the Energy Efficiency in Greenhouses
A. Nafi BAYTORUN ve Özkan GÜGERCİN


13. Survey of Photovoltaic (PV) Technologies, PV Module Characteristics, Connection Forms and Standards
Fotovoltaik (FV) Teknolojileri, FV Modül Karakteristiği, Bağlantı Formları ve Standartların İncelenmesi
Özgür ÇELİK, Ahmet TEKE ve H. Başak YILDIRIM


14. Selection of Tool Path and Parameter in Conputer Aided Production of Belt Pattern Mold
Bilgisayar Destekli Kemer Desen Kalıp Üretiminde Takım Yolu ve Parametre Seçimi
Tamer BAŞKAL


15. Hata Türleri ve Etkileri Analizinin, HTEA, Tekstil Boya-Terbiye İşletmelerinde Kullanımı
The Using of Failure Mode and Effects Analysis, Fmea in the Textile Dyeing Finishing Mills
Emel Ceyhun SABIR ve Mehmet BEBEKLİ


16. Butik Otellerin Karakteristik Özelliklerinin Saptanması
Determination of Characteristic Features of Boutique Hotels
Eda CAN ve Onur ERMAN


17. An Experimental Study About Sewability and Bending Strenght Properties of Cotton Fabrics
Pamuklu Kumaşların Dikilebilirlik ve Eğilme Dayanımı Özellikleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Gamze Gülşen BAKICI ve Füsun DOBA KADEM


18. Türkiye İnşaat Endüstrisindeki İnovasyon Düzeyinin İnşaat Mühendisliği Penceresinden Görünümü
The View of Innovation Level of Turkey Construction Industry from Civil Engineering Window
Olcay GENÇ, Ayça BOZKURT, Hilmi COŞKUN ve Ercan ERDİŞ


19. Mekanize Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Gürültü Seviyelerinin İncelenmesi
Investigation of Noise Levels in a Mechanized Underground Mine
İlknur EROL ve Okan SU


20. Kuyu Duraylılığının Analitik ve Sayısal Yöntemler ile Karşılaştırmalı Bir İncelemesi
A Comparative Study of Shaft Stability by Analytical and Numerical Methods
Melih GENİŞ ve Dinçer ACUN


21. Gaziantep-Şehit Kamil-Karpuzkaya Bölgesi Kalker İşletmesinin Patlatma Parametrelerinin İncelenmesi ve Patlatma Sonrası Parça Boyut Dağılımının Belirlenmesi
Investigation of Blasting Parameters of Gaziantep-Şehit Kamil-Karpuzkaya Area Limestone Quarry and Determination of Post-Blast Particle Size Distribution
Ahmet Mahmut KILIÇ


22. Güncel İş Kazaları Verilerinin İstatistiki Analizi
Statistical Data Analysis of Current Work Accidents
Ayten ESER


23. Elazığ Bölgesi Travertenlerinin Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Determination of the Possible Usability of Elazığ Travertine as Cladding Slab
Esma KAHRAMAN ve Ayten ESER


24. Türk İnşaat Sektöründe Örgütsel Bağlılık
Organizational Commitment in Turkish Construction Industry
Gözde ÇELİK, Emel LAPTALI ORAL ve Abdulkadir BUDAK


25. İş Güvenliği Risk Değerlendirme Analiz Modellemesi ve Yazılımının Bulanık Mantıkla Oluşturulması
Establishment of Fuzzy Logic Safety Risk Assessment Modeling and Analysis Software
Mehmet ZİLE


26. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizi ve Değerlendirmesi İçin Geliştirilmiş Bir Karar Destek Sistemi (Yapay Sinir Ağı)-Atatürk Üniversitesi Örneği
Risk Analysis and Assesment with Decision Support Systems for the Occupational Health and Safety (Artificial Neural Network)-Atatürk University Study Case
Muhammed Fatih ALAEDDİNOĞLU, Selçuk SİNCAR ve Abdullah NARALAN


27. Tekirdağ Yöresi Oligosen-Miyo-Pliyosen Çökellerinin (Hacusungur Sondajı) Ostrakod Faunası ve Ortamsal Özellikleri
Environmental Properties and Ostracod Fauna of Oligocene-Mio-Pliocene Sediments in the Tekirdağ (Hacusungur Drill) Region
Ümit ŞAFAK


28. Danaçayır (Sındırgı-Balıkesir) Kaolin Yatağının Mineralojik-Jeokimyasal Özellikleri: Kaolinleşme Sırasındaki Majör, Eser ve Nadir Toprak Elementlerinin Mobilizasyonu
The Mineralogy and Geochemistry of Danaçayır (Sındırgı-Balıkesir) Kaolin Deposit: The Mobility of Major, Trace and Rare Earth Elements During Kaolinization
Fazlı ÇOBAN


29. Kentsel Sınırlar: Balıkesir İstasyon Bölgesi ve Çevresinin Sınır Kavramı Aracılığıyla İncelenmesi
Urban Boundaries: Analyzing Balıkesir Train Station Center District by Means of Boundary Concept
Berrin AKGÜN YÜKSEKLİ, Gaye BİROL ÖZERK ve Tülay ÇİVİCİ


30. Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattında Meydana Gelen Geometrik Bozulmaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Geometrical Deteriorations in the Ankara-Eskişehir High Speed Railway Track
Murat Vergi TACİROĞLU, Mustafa KARAŞAHİN ve Mesut TIĞDEMİR

31. PID Parametrelerinin Ayarlama Yöntemleri: 2. Derece Sistem Modeline Uygulanması ve Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
PID Parameters Tuning Methods: Application to Second-Order System and Evaluation with Comparison
Gökçen GİDEMEN ve Murat FURAT