Yıl: 2019 Cilt: 34 Sayı: 4

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 34   Sayı: 4   Yıl: 2019   ISSN 1019-1011

 

Editör Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

 

1. Sedimentary Evidences for the Depositional and Environmental Changes Regarding to Regression during Mid to Late Miocene in the Neogene Adana Basin (Southern Turkey)

Neojen Adana Havzasında Orta-Geç Miyosen Sırasında Meydana Gelen Regresyona Bağlı Olarak Gelişen Çökelim ve Ortamsal Değişiklikler ile İlgili Sedimanter Kanıtlar (Güney Türkiye)

Ulvi Can ÜNLÜGENÇ, Ahmet Can AKINCI ve Hatice KARAKILÇIK

 

 2. Kanonik Huffman Benzeri Kodlama için Kod Sözcüklerinin Uzunluklarını Cebirsel Olarak Hesaplayan Bir Algoritma

An Algorithm that Calculates the Lengths of Codewords Algebraically for Canonical Huffman-like Encoding

Mustafa ORAL ve M. Mustafa AŞŞIK

 

3. Birinci Mertebe Kayma Deformasyon Teorisine Dayalı FD Düz Eksenli Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi

Free Vibration Analysis of FG Straight-Axis Beams Based on the First-Order Shear Deformation Theory

Timuçin Alp ASLAN, Ahmad Reshad NOORI ve Beytullah TEMEL

 

4. Farklı İklim Bölgelerindeki Seralarda Evaporatif Soğutma Olanaklarının Belirlenmesi

Determination of Evaporative Cooling Possibilities in Greenhouses in Different Climate Regions

A. Nafi BAYTORUN ve Abbas Mahamed Abdalla MAKAUY

 

5. Katyonizasyon İşleminin Havlu Kumaş Ön Terbiyesinde Kullanılabilirliğinin ve Ürün Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Investigation of the Usability of Cationization Process in Terry Fabric Pretreatment and Determination of the Effect on the Product Properties

Ece KALKANLI ve Belkıs ZERVENT ÜNAL

 

6. Farklı Hammaddeden Örme Çoraplar Üzerine Deneysel Bir Çalışma

An Experimental Study on Knitted Socks from Different Raw Materials

Füsun DOBA KADEM ve Şehpal ÖZDEMİR

 

7. Küçük Menderes Alt Havzası’nın SWAT ile Modellenmesi

Modeling Kucuk Menderes Watershed with SWAT

Mohammad Matin SADDIQI ve Mahmut Ekrem KARPUZCU

 

8. Gürültü Seviyesi Ölçümlerinde Akıllı Telefon Uygulamaları

Smart Phone Applications in Noise Level Measurements

Ümmükülsüm ÖZEL AKDEMİR ve Andaç AKDEMİR

 

9. Heat Flow Behaviours of Distaloy AE Alloys Produced by Powder Metallurgy

Toz Metalurjisi Metoduyla Üretilen Distaloy AE Alaşımlarının Isı Akışı Davranışları

Ayşe Nur ACAR

 

10. Design of Notched Rounded Bowtie Antenna for Ultra-Wideband Communication Systems

Ultra Geniş Bantlı Haberleşme Sistemleri için Çentikli Yuvarlatılmış Kelebek Anten Tasarımı

Duygu Nazan GENÇOĞLAN ve Şule ÇOLAK

 

11. Türkiye’de İller Arası Otomobil Yolculuklarının Çekim Yöntemi ile Modellenmesi ve CBS Ortamında İncelenmesi

Modeling Intercity Car Travels in Turkey with the Gravity Method and Analyzing them in GIS Environment

Yaşar VİTOŞOĞLU, H. Canan GÜNGÖR ve Polat YALINIZ

 

12. Micromeria Fruticosa L. Druce’un Süper Kritik Karbondioksit Kullanılarak Ekstraksiyonu ve Menton, İsomenton ve Pulegon Miktarı Üzerine Ekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonu

Extraction of Micromeria Fruticosa L. Druce by Using Super Critical Carbon Dioxide and Optimization of Extraction Conditions on Amount of Menthone, Isomenthone and Pulegone

Murat TÜRK

 

13. Bakır Flotasyonu Prosesinde, Köpük Görüntüleri ile % Bakır Tenörü Arasındaki İlişkinin Görüntü Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi

Determination of the Relationship Between Foam Images with % Copper Grade in Copper Flotation Process by Image Analysis Method

Mehmet TÜRKMENOĞLU, Ö. Faruk ÖZGÜVEN, Fatih Ş. ERKUŞ, Ayşe ÖZGÜVEN, Z. Funda TÜRKMENOĞLU ve O. Ozan VAROL

 

14. 1-Benzil-3-Metilimidazolyum Hekzaflorofosfat’ın Asidik Ortamda C1010 Çeliğin Korozyonuna Etkisi

The Influence of 1-Benzyl-3-Methylimidazolium Hexafluorophosphate on Corrosion of C1010 Steel in Acidic Medium

Gökmen SIĞIRCIK

 

15. Sulu Çözeltilerden Fosfor Gideriminde Demir ile Kaplanmış Aktif Karbonun Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Investigation of Usability of Iron Coated Activated Carbon for Phosphorus Removal from Aqueous Solutions

Hasan Kıvanç YEŞİLTAŞ ve Turan YILMAZ

 

16. Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Analizinde CRITIC-EDAS Yaklaşımı

CRITIC-EDAS Approach in Corporate Sustainability Performance Analysis

Neşe YALÇIN ve Esra KARAKAŞ

 

17. İğne Çapı ve Besleme Hızının Elektro Çekim Tekniğiyle Üretilmiş Poliakrilonitril Nanoliflerinin Morfolojisine Etkisi

Effect of Needle Diameter and Flow Rate on Electrospun Polyacrylonitrile Nanofiber Morphology

Halil İbrahim İÇOĞLU

 

18. Kireç Katkısı ile Kil Bir Zeminin Dayanımının İyileştirilmesi

Improving the Strength of a Clay Soil with Lime Additive

Tacettin GEÇKİL, Talha SARICI ve Ekrem Serdar YILDIRAN

 

19. Mobilya Sektörü Özelinde Üç Boyutlu Yazıcılarla Tasarım ve Malzeme-Biçim-Üretim Yöntemi Üzerine İlişkisel Düşünme

Design with Three Dimensional Printers in the Furniture Sector and Relationship on Material-Form-Manufacturing Method

Tülay CANBOLAT ve Kadir AYDIN

 

20. Reaktör Türlerinin ve Parametrelerinin Steam Reforming Prosesiyle Etanolden Hidrojen Üretimine Etkisinin Aspen Plus ile İncelenmesi

Effect of Reactor Types and Operating Parameters for the Hydrogen Production through Steam Reforming Process of Ethanol

Mesut BEKİROĞULLARI ve Mustafa KAYA

 

21. Hastane Yapıları Teknik ve Destek Hizmet Birimlerinin Mekânsal Büyüklük Analizi: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Örneği

Spatial Size Analysis of Technical and Support Service Units of Hospital Buildings: A Case of Çukurova University Medicine Faculty Balcalı Hospital

Yelda DURGUN ŞAHİN

 

22. Çok Amaçlı Baraj Haznelerinin Genetik Algoritma ile Enerji Üretimi Amaçlı Optimizasyonu

Optimization of Multi-Purpose Reservoirs for Energy Production Using Genetic Algorithm

Recep YURTAL

 

23. Investigation of Asymmetric Transmission Properties of 2D Metallic Photonic Crystal for Optical Diode Application

2 Boyutlu Metal Fotonik Kristallerin Asimetrik Özelliklerinin Optik Diyot Uygulaması için Araştırılması

Fulya KARAÇORA NANE ve Turgut İKİZ

 

24. Kazı Arını Tasarımında Ampirik Yaklaşımların Kullanımı

Using Empirical Approaches in Stope Design

Gamze ERDOĞAN ERTEN ve Mahmut YAVUZ

 

25. Üretim Parametrelerinin Hidroksiapatit Tozlarının Özellikleri ve Kaplama Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Investigation of the Effects of Production Parameters on the Hydroxyapatite Powder Properties and Coating Quality

Önder ALBAYRAK, Mehmet İPEKOĞLU ve Sabri ALTINTAŞ