Yıl: 2020 Cilt: 35 Sayı: 4

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 35   Sayı: 4   Yıl: 2020   ISSN 1019-1011

 

Editör Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

  

1. Elektrik Kontak Kesicilerde Kullanabilmek için Aşınma Dirençli Polimer ve Polimer Kompozit Malzemelerin Belirlenmesi

Determination of Polymer and Polymer Composites with Wear Resistant for Use in Electrical Contact Breaker

Hüseyin ÜNAL ve Salih Hakan YETGİN 

 

2. Çimento Üretim Sektöründe ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Enerji Kazanımı ve İklim Değişikliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Investigation of the Impacts of ISO 14001 Environmental Management System on Energy Recovery and Climate Change in Cement Production Sector

Bülent SARI, Şeyda Y. GEYİK ve Olcayto KESKİNKAN

 

3. Ülkemiz Madencilik Sektöründe Görülen Meslek Hastalıklarının İncelenmesi 

Investigation of Occupational Diseases Seen in Mining Sector in Turkey

İlknur EROL

 

4. Haraptepe (Horzum-Adana) Pb-Zn Cevherleşmesinin Kökenine Genel Bir Yaklaşım

A General Approach to the Origin of Haraptepe (Horzum-Adana) Pb-Zn Mineralization

Yusuf URAS, Cihan YALÇIN ve Mesut ÖZEN

 

5. The Effect of Weather Conditions and Some Demographic Data on the Confirmed COVID-19 Cases: Analysis for 12 Statistical Regions of Turkey

Hava Koşullarının ve Bazı Demografik Özelliklerin Doğrulanmış COVID-19 Vakaları Üzerine Etkisi: Türkiye’nin 12 İstatistik Bölgesi Analizi

Selin SARAÇ ve Melik KOYUNCU

 

6. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Ortofoto ve Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi: Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs Örneği

Orthophoto and Digital Elevation Model Production using Unmanned Aerial Vehicle (UAV): Adıyaman University Main Campus

Senem TEKİN ve Fatih TEKİR

 

7. Afyonkarahisar-Dinar Dombayova Kömür Sahasının Tektono-Stratigrafik İncelemesi, Saha İçindeki Linyit Depolarının Jeolojik Gelişimi ve Rezerv Olanakları

Tectono-Stratigraphic Investigation of Afyonkarahisar-Dinar-Dombayova Coalsite and Geological Development and Reserve Potential of Lignite Deposits in the Area

Kemal PEKKIYICI, Ulvi Can ÜNLÜGENÇ ve Hatice KARAKILÇIK

 

8. Tekstil Boya-Terbiye İşletmelerinde Ürün Geliştirme Prosesinin Simülasyonla Modellenmesi-Model Tasarımı 

Simulation Modeling of Product Development Process in Textile Dyeing-Finishing Mills-Model Design

Emel Ceyhun SABIR

 

9. Theoretical Analysis on the Thermal and Electrical Properties of Fiber Reinforced Laminates Modified with CNTs

Karbon Nanotüp ile Modifiye Edilmiş Fiber Takviyeli Laminelerin Isıl ve Elektriksel Özelliklerinin Teorik Analizi

Fatih DARICIK ve Alparslan TOPCU

 

10. Yüksek Sıcaklığın Doğal Taşların Petrografik, Parlaklık ve Pürüzlülük Özelliklerine Etkisi 

The Influence of High Temperature on the Petrographical, Gloss and Roughness Properties of Natural Stones

Zehra Funda TÜRKMENOĞLU, Ali ÖZVAN, Elif ERDEVE ÖZVAN, Mehmet TÜRKMENOĞLU, İsmail AKKAYA, Ogün Ozan VAROL, Mucip TAPAN ve Esma KAHRAMAN

 

11. Stereolitografi (SLA) Tekniği ile Basılan 3 Boyutlu Polimer Yapılarda İkincil Kürleme Süresinin Mekanik Özelliklere Etkisi

The Effect of Post-Curing Time on Mechanical Properties in 3D Polymer Materials Printed by Stereolithography (SLA) Method

İsmail AKTİTİZ, Kadir AYDIN ve Alparslan TOPCU

 

12. Analysis of Splicing Method on Bursting Strength of the Knitted Fabrics

Örme Kumaşların Patlama Mukavemeti Üzerine Düğümleme Metotlarının Analizi

Seval UYANIK

 

13. Kompozit Malzemelerin Delme İşleminde İtme Kuvvetinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu ve Regresyon Analizi ile Tahmini 

Optimization of Thrust Force with Taguchi Method and Estimation by Regression Analysis in Drilling of Composite Materials

Gökhan BAŞAR, Yusuf FEDAİ ve Hediye KIRLI AKIN

 

14. LiDAR Verisi Yardımıyla Otomatik Dalga Boyu Bandı Yaklaşımı Kullanılarak Hiperspektral Görüntülerde Spektral Değişkenliğin Azaltılması 

LiDAR-aided Spectral Variability Decreasing in Hyperspectral Imagery Based on an Automated Waveband Selection Approach

Sevcan KAHRAMAN

 

15. On the Thermo Economical Optimization for Solar Hot Water Heating Systems 

Güneş Sıcak Su Isıtma Sistemleri için Termo Ekonomik Optimizasyon Üzerine Bir Çalışma

Mehmet Sait SÖYLEMEZ ve Murtaza YILDIRIM

 

16. Ç2842, MS58 ve Al 6013 Malzemelerin Elektolitik Ni Kaplanmasında Kaplama Kalınlığı ve Yüzeysel Özelliklerin İncelenmesi

Investigation of Coating Thickness and Surface Properties in Electrolithic Ni Coating of 2842, MS58 and Al 6013 Materials

Harun KOÇAK

 

17. 24 Ocak 2020 Sivrice (Elazığ) Depreminin Şartlı Olasılığının Değerlendirilmesi

Evaluation of the Conditional Probability of January 24, 2020 Sivrice (Elazığ) Earthquake

Kaan Hakan ÇOBAN ve Nilgün SAYIL

 

18. Kavisli Delikli Plaka ile Girdap Kaynaklı Türbülanslı Akışın Kontrolü

Control of Vortex-Induced Turbulent Flow by Curved Perforated Plate

Göktürk Memduh ÖZKAN, Tahir DURHASAN ve Engin PINAR

 

19. Analitik Hiyerarşi Süreci ve Veri Önişleme Yoluyla Türkiye’nin Güç Sistemi Portföyünün Planlanması

Planning Power System Portfolio of Turkey Through Analytic Hierarchy Process

Üzeyir FİDAN ve Mehmet ATAK

 

20. Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kireçtaşı ve Volkanik Cüruf Filler Kullanımının Dayanıma Etkisinin Araştırılması

Investigation of the Effect of Using Limestone and Volcanic Slag Filler on Strength in Hot Bituminous Mixtures

Nur Erdem AKGÜL ŞEKER ve Ali SARIIŞIK

 

21. Analyses of Current Wind Energy Status of Turkey and its Future Prospect

Türkiye’nin Mevcut ve Gelecekteki Rüzgar Enerjisi Durumunun Analizi

Akın İLHAN, Mehmet BİLGİLİ ve Beşir ŞAHİN

 

22. Antibacterial and Optical Properties of Mn Doped ZnO Nanopowders Synthesized via Spray Drying and Subsequent Thermal Decomposition

Püskürtmeli Kurutma ve Ardından Termal Bozunma ile Sentezlenen Mn Katkılı

Şeyma DUMAN, Büşra BULUT ve Burak ÖZKAL

 

23. Polyamide 12/Antimony Trioxide/Sepiolite or Boron Composites: Mechanical Properties and Flame-Retardancy

PA 12/Antimon Trioksit/Sepiyolit veya Bor Kompozitleri: Mekanik Özellikler ve Alev Geciktirme

Ahmet ÖZTÜRK, Fırat SARIBAL, Şeyma DUMAN, Meral AKKOYUN,İbrahim ŞEN ve Didem OVALI

 

24. Fonksiyonel Derecelenmiş Sandviç Kirişlerin Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi ile Statik Analizi

Static Analysis of Functionally Graded Sandwich Beams by the Complementary Functions Method

Ahmad Reshad NOORİ, Hasibullah RASOOLİ, Timuçin Alp ASLAN ve Beytullah TEMEL

 

25. Face Anti-Spoofing Scheme Using Handcraft Based and Deep Learning Methods

El Yapımı Tabanlı ve Derin Öğrenme Yöntemlerini Kullanan Yüz Yanıltma Önleme Şeması

Omid SHARIFI