Yıl: 2023 Cilt: 38 Sayı: 1

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 38   Sayı: 1  Yıl: 2023   ISSN 
2757-9255

Yayın Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

Yazım  Kuralları / Writting Rules

1. Genlik Değişiminin Titreşimli Gerilim Giderme Verim Oranı Üzerindeki Etkisi

Effect of Amplitude Change on Vibratory Stress Relief Efficiency

Can GÖNENLİ ve Oğuzhan DAŞ

2. The Influence of Climatological Variables on Particulate Matter and Sulphur Dioxide

İklimsel Değişkenlerin Partikül Madde ve Kükürt Dioksit Üzerindeki Etkisi

Mine Tülin ZATEROĞLU

3. Çelik Doğal Gaz Boruların Eğrilik Kapasitesi Üzerine Örnek Bir Çalışma: İstanbul Boğaz Geçişi

A Sample Study on Curvature Capacity of Steel Natural Gas Pipes: Bosphorus Crossing

Adil YİĞİT

4. Performance Analysis of CNN Channel Attention Modules for Image Classification Task

Görüntü Sınıflandırma Görevi için CNN Kanal Dikkat Modüllerinin Performans Analizi

Mehmet SARIGÜL

5. İstatistiksel Yöntemlerin Dekapaj Miktarının Belirlenmesinde Kullanılabilirliği ve Bir Açık Ocak Krom Sahasına Uygulanması

Modelling of Stripping Amount by Working Time in Open-Pit Mines

Ali Can ÖZDEMİR

6. Kanaldaki Jet Akış Sayısına Bağlı Olarak Farklı Model Yüzeylerinden Olan Isı Transferi ve Akış Yapısının Analizi

Analysis of Heat Transfer and Flow Structure from Distinct Model Facets Depending on the Number of Jet Flows in Channel

Koray KARABULUT ve Yeliz ALNAK

7. Esnek Üretim Sistemlerinin Dinamik Çizelgelenmesi için Çoklu Etmen Yaklaşımı ve Yönlendirme Kurallarının Karşılaştırılması

Comparison of Multi-Agent Approach and Dispatching Rules for Dynamic Scheduling of Flexible Manufacturing Systems

Cenk ŞAHİN ve Rızvan EROL

8. Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Eğri Eksenli Petek Kirişlerin Eğilme Analizi

Bending Analysis of Curved Castellated Beams Via the Finite Element Method

Duygu ERTÜRKMEN ve Ahmad Reshad NOORİ

9. Optimization of Nd:YAG Laser Welding Factors of Cold Rolled Strenx 700 CR Steel by Taguchi Method

Soğuk Haddelenmiş Strenx 700 CR Çeliğinin Nd:YAG Lazer Kaynak Faktörlerinin Taguchi Yöntemi ile Optimizasyonu

Oğuz TUNCEL ve Hakan AYDIN

10. Atmosferik Afetlerin Sentinel-2 ile İncelenmesi: Antalya İli 13.11.2017 Hortum Olayı ve Uzaktan Algılama Yaklaşımı ile Hasar Tespiti

Investigation of Atmospheric Disasters with Sentinel-2: Antalya Province 13.11.2017 Waterspout Event and Damage Estimation by Remote Sensing

Şerife Pınar GÜVEL ve Mehmet Ali AKGÜL

11. Adana-Karaisalı Kayrak Taşlarının Dış Cephe ve Çatı Kaplamada Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Usability of Slate Stones from Adana-Karaisa in Exterior and Roofing Covarege

Esma KAHRAMAN ve Nil YAPICI

12. Ni-B/TiC Nanokompozit Kaplamaların Korozyon Dayanımlarının Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EES) Yöntemi ile Analizi 

Analysis of Corrosion Resistance of Ni-B/TiC Nanocomposite Coatings by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Method

Ersin ÜNAL, Abdulkadir YAŞAR ve İsmail Hakkı KARAHAN

13. Seçilmiş İpliklerde Zweigle İplik Tüylülüğü Sonuçlarına Farklı Test Hızlarının Etkisi

The Effect of Different Test Speed on Zweigle Yarn Hairiness Results in Selected Yarns

Abdurrahman TELLİ

14. Yaya Üst Geçitlerinin 2018 Deprem Yönetmeliğine Göre Analiz ve Tasarımları

Analysis and Design of Pedestrian Bridges According to Relevant Earthquake Regulations

Mohammad Yatim SAMIM ve Beytullah TEMEL

15. Akışkan Hatlarında Maliyet Düşürme ve Verimlilik Arttırma Amacıyla Tasarlanan Demontaj Sistemlerinin Prototip Üretimi ve Fizibilite Analizi

Prototype Production and Feasibility Analysis of Disassembly Systems Designed to Reduce Costs and Increase Efficiency in Fluid Lines

Erhan ÖZKAN

16. Energy Recovery Analysis of A Biomass Type of Installed Waste Water Treatment Plant

Biokütle Tipi Kurulu Atık Su Arıtma Tesisinin Enerji Geri Kazanım Analizi

Akın İLHAN

17. Çevrimsel Voltametri Tabanlı Mikroakışkan Sistem Tasarımı ve Analizi 

Cyclic Voltammetry Based Microfluidic System Design and Analysis

Çetin CANPOLAT ve Yonca TOGAY

18. Energy Management Practices for Improving Energy Efficiency in Industries: Furnace, Steam Boiler, HVAC, and Cooling Systems

Sanayide Enerji Verimliliğini Arttırıcı Enerji Yönetimi Uygulamaları: Fırın, Kazan HVAC ve Soğutma Sistemlerinde

Hacer AKHAN

19. Bir Konfeksiyon İşletmesinin Dikim Bölümünde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması

Implementation of Statistical Process Control Techniques in the Sewing Department of an Apparel Plant

Zehra KUMAŞ ve Pınar DURU BAYKAL

20. Next-Month Prediction of Hourly Solar Irradiance Based on Long Short-Term Memory Network

Uzun Kısa Dönemli Bellek Ağına Dayalı Saatlik Güneş Işınımının Gelecek Ay Tahmini

İnayet Özge AKSU

21. Kangal Termik Santralinin 3. Ünitesinin Enerji ve Ekserji Analizi

Energy and Exergy Analysis of the 3rd Unit of Kangal Thermal Power Plant

Hasan Can ADEM ve Cahit GÜRLEK

22. Numerical Investigation of the Passive Flow Control Around A Circular Cylinder

Dairesel Silindir Çevresindeki Pasif Akış Kontrolünün Sayısal İncelenmesi

Tural TUNAY

23. Anamur-Kaledran Arası (Mersin) T5 Tünelinin Kaya Kütle Sınıflaması

Rock Mass Classification of T5 Tunnel Between Anamur-Kaledran (Mersin)

Mehmet AYDOĞDU ve Sedat TÜRKMEN

24. A New Holistic Risk Analysis Approach Based on the House of Quality

Kalite Evi Yaklaşımına Dayalı Yeni Bir Holistik Risk Analizi Yöntemi

Birsen İrem SELAMOĞLU ve Yusuf KUVVETLİ

25. Elektrik Yapım İşi Sektöründe Bulanık Fine-Kinney Metodu ile Risklerin Önceliklendirilmesi

Prioritization of Risks by Fuzzy Fine Kinney Method in Electrical Construction Sector

Umut ERGÜN ve Funda KAHRAMAN