Yıl: 2019 Cilt: 34 Sayı: 1

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 34   Sayı: 1   Yıl: 2019   ISSN 1019-1011

 

Editör Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

 

1. Bitlis Ahlat Sazlıkları Yüzey Sularında Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması

Investigation of Some Heavy Metal Levels in Surface Water of Bitlis Ahlat Marshes

Ayşegül DEMİR YETİŞ

 

2. Pamuklu Elastan Süprem Kumaşlarda Konfor ve Boncuklanma Özellikleri

Comfort and Pilling Properties of Cotton/Spandex Plain Knit Fabrics

Seval UYANIK ve Hatice Kübra KAYNAK

 

3. V-Kanatçık Kullanımının Havalı Güneş Kollektörlerinde Termal ve Termohidrolik Verime Etkisinin Parametrik Analizi

Parametrical Analysis of V-Rib Usage in Solar Air Heater on the Thermal and Thermohydraulic Efficiencies

Cihan YILDIRIM

 

4. Design and Finite Element Analysis of a Foldable and Single-Arm Wheelchair Lift for M-Class Vehicles

M-Sınıfı Araçlar için Katlanabilir ve Tek Kollu Tekerlekli Sandalye Asansörü Tasarımı ve Sonlu Eleman Analizi

Erinç ULUDAMAR

  

5. Karbon Keçe Elektrotun Alkali Ortamda Elektrokatalitik Hidrojen Çıkış Etkinliğinin Artırılması

Enhancement of Electrocatalytic Hydrogen Evolution Activity of Carbon Felt in Alkaline Media

Ali DÖNER

 

6. Kazıkların Deprem Yükü Altında İncelenmesi

Investigation of Piles Under Earthquake Load

Cafer KAYADELEN, Baki BAĞRIAÇIK ve Gökhan ALTAY

 

7. Kozmetik Sanayi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemi ile Arıtımında Cevap Yüzey Metodu Kullanılarak Proses Optimizasyonu

Process Optimization of Cosmetic Industry Wastewater Treatment By Electro-Fenton Using Response Surface Methodology

Senem YAZICI GÜVENÇ ve Gamze VARANK

 

8. Maden ve Tünelcilik Sektöründe Kullanılan Sıcak Haddelenmiş TH34 Profilin Bükme Prosesine İlişkin Simülasyon Destekli Tasarımı, Prototip Üretimi ve Tahribatsız Muayene Yöntemi ile Analizleri 

Simulation Assisted Design, Prototype Production and Non-Destructive Testing Methods of Bending Process of Hot Rolled TH34 Profile Used in Mining and Tunneling Sector

Aytaç BAŞSÜLLÜ ve Hülya DURMUŞ

 

9. Microstructures Investigation of Mineral Additive Concretes

Mineral Katkılı Betonların Mikroyapılarının İncelenmesi

Kadir GÜÇLÜER ve Osman GÜNAYDIN

 

10. Ostracoda and Foraminifera Assemblages of the Lower-Middle Miocene Reefal Carbonates within the Değirmençay Area, NW Mersin/S Turkey

Değirmençay Bölgesindeki Alt-Orta Miyosen Resifal Karbonatların Ostrakod ve Planktonik Foraminifer Topluluğu, KB Mersin/G Türkiye

Güldemin DARBAŞ ve Murat GÜL

 

11. Sarayönü İlçe Merkezinde Trafik Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Araştırılması

Investigation of Traffic Related Noise Pollution in Sarayönü District Center

Muhammed Kamil ÖDEN ve İrem BİLGİN

 

12. Savatlı-Özalp Ofiyolitinde (Van-Doğu Anadolu) Gözlenen Ultramafik Kayaçlar ve İlişkili Mafik Daykların Petrolojik Özellikleri

Petrological Properties of Ultramafic Rocks and Related Mafic Dykes in Savatlı-Özalp Ophiolite (Van-Eastern Anatolia)

Tijen ÜNER ve Sacit MUTLU

 

13. Sentez Gazı Yanması ve Çevre Kirleticiler

Synthesis Gas Combustion and Environmental Pollutants

Suat ÖZTÜRK

 

14. The Investigation of Structural, Magnetic and Magnetocaloric Properties of (La0.9Er0.1)0.85K0.15MnO3 Manganite Compound

(La0.9Er0.1)0.85K0.15MnO3 Manganit Bileşiğinin Yapısal, Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerinin Araştırılması

Gönül AKÇA ve Selda KILIÇ ÇETİN

  

15. Beklenti Maksimizasyonu ile Genişletilmiş Hedef İzleme

Expectation Maximization Based Extended Target Tracking

Emre ÖZKAN

 

16. Dolusavak Üzerinden Geçen Akımın Sayısal Analizi: Mersin Dereyurt Göleti Dolusavak Örneği

Numerical Analysis of Spillway Flow: Mersin Dereyurt Pond Spillway Example

M. Nihat TELKIRAN, M. Sami AKÖZ, Oğuz ŞİMŞEK ve N. Göksu SOYDAN

 

17. Yüğlük Dağı (Bolkar Dağları-Orta Toroslar) Kuzeyinde Yüzeyleyen Geç Paleosen-Eosen Yaşlı Birimlerinin Stratigrafisi ve Mikropaleontolojik İncelenmesi

Stratigraphic and Micropaleontological Investigation of Late Paleocene-Eocene Units in the North of Yüğlük Mountain (Bolkar Mountains, Central Taurides)

Süleyman Kunter KUNT ve Hayati KOÇ

 

18. Asidik Çözeltide Yumuşak Çeliğin Korozyonu Üzerine Yeşil İnhibitör Olarak Morus Nigra Pendula Yaprak Ekstraktının İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi

Investigation of Inhibition Effect of Morus Nigra Pendula Leaf Extract as Green Inhibitor on The Corrosion of Mild Steel in Acidic Solutions

Ayşe ONGUN YÜCE

 

19. İkiz Tabliyeler Arasındaki Akışın Dairesel Kesitli Çubuk ile Kontrol Edilmesi

Flow Control in the Gap of Twin Box Girders by Circular Rod

Tahir DURHASAN

 

20. Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Hassasiyet Analizi ile İki Fazlı Yumuşak Dokuların Malzeme Özelliklerinin Tayini

Determination of Material Properties of Biphasic Tissues Using Finite Element Method and Sensitivity Analysis

M. Kerem ÜN

 

21. Yalın Üretim Tekniklerinin Otomotiv Yan Sanayisinde Uygulanmasının Analizi

Analyzing the Implementation of Lean Production Techniques in Automotive Supply Industry

Serap AKCAN ve Begüm DEMİRDAK

 

22. Yapı Taşı Olarak Kullanılan Tüflerin Eğilme Dayanımlarının Kaya-Agrega Özellikleri ile Modellenmesi

Modeling of Flexural Tensile Strength of Tuffs Used as Building Stone by Rock-Aggregate Properties

Ahmet TEYMEN

 

23. Yozgat Sarıkaya Termal Roma Hamamı’nda Kullanılan Doğal Yapı Taşları ve Mühendislik Özellikleri

Natural Building Stones Used in Yozgat Sarikaya Thermal Roman Bath and Engineering Specifications

Zeynel BAŞIBÜYÜK, Gökhan EKİNCİOĞLU ve Mehmet Mustafa ÖNAL

 

24. Kil İçeriği Yüksek Aslantaş Baraj Gölü Çökelti Malzemesinin Seramik Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Investigation of Usage Possibility of High Sedimentary Clay Content in Raw Material from Aslantas Dam Lake for Ceramic Production

Nergis KILINÇ MİRDALI, Mustafa DADAY ve Mine TAYKURT DADAY

 

25. Feedforward Friction Compensator Design for Shake Table System

Titreşim Masası Sisteminde Sürtünme Etkisini Azaltan İleri Beslemeli Kompanzatör Tasarımı

Levent UCUN