Tarihçe

Çukurova Üniversitesi Senatosunun 15.05.1974 tarih ve 18-15 sayılı kararı ile kurulmasına karar verilen "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ" Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15.07.1974 tarihli Onayı, Üniversite Senatosunun 18.04.1978 tarih ve 170/7 sayılı kararı sonucu oluşturulan 16 kişilik Fakülte Kurulu'nun 21.09.1978 tarihli toplantısı ile faaliyetine başlamıştır.

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Fakülte Kurulu'nun 16.03.1979 tarih ve 10-1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Fakülte Kurulu'nun 16.03.1979 tarih ve 14-2 sayılı kararı ile 1979-1980 Öğretim yılında İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümleriyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Mühendislik Fakültesi, 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı K.H.K. İle  A.İ.T.İ.A. Mühendislik Bilimleri Fakültesiyle birleştirilerek "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ" adını almıştır. Ayrıca, 1977 yılında Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Yerbilimleri Bölümü'de 1982 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü adıyla Fakülte bünyesine dahil edilmiştir.

1987 yılında Elektrik - Elektronik Mühendisliği, 1989 yılında Mimarlık, 1990 yılında Maden ve Tekstil Mühendisliği, 1992 yılında Endüstri ve Çevre Mühendisliği Bölümleri kurulmuştur. 1995 yılında ise İç Mimarlık Bölümünün kurulmasıyla 10 Bölüme sahip bir Fakülte haline gelmiştir. Ancak Fakülte Kurulumuzun 18.03.1998 tarih 98-6-1 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  09.02.1999 tarih ve 161 - 2248 sayılı onayı ile İç Mimarlık Bölümü Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi' ne devredilmiştir.  Fakülte  Kurulumuzun  10.09.2003  tarihli kararı  ve  YÖK Yürütme Kurulunun 24.12.2003  tarihli onayı ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü de kurulmuş ve toplam 10 (On) bölümde eğitim öğretim ve akademik faaliyetler yürütülmüştür. YÖK Başkanlığı'nın 11.06.2008 tarih ve 2260-15439 sayılı onayı ile Makine Mühendisliği Bölümü Bünyesinde Otomotiv Mühendisliği" programı kurulmuş ve 2008-2009 öğretim yılı için  30 (Otuz) adet öğrenci kontenjanı  tahsis edilmiştir. Otomotiv Mühendisliği programının Otomotiv Mühendisliği Bölümüne dönüştürülmesi konusundaki teklifi 05.12.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Otomotiv Mühendisliği Bölümü kurularak Otomotiv Mühendisliği Programı da bu bölüme aktarılmıştır.

Fakültemizin tüm Bölümlerinde yüksek lisans öğretimi, İnşaat, Maden, Makine, Jeoloji, Elektrik-Elektronik, Çevre, Tekstil ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde ise doktora öğretimi sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra, 3843 sayılı kanun uyarınca 4 Bölümde (Makine, İnşaat,  Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar) İkinci Öğretim yapılmaktadır. Ayrıca 2012 yılında Biyomedikal Mühendisliği kurulmuş olup, 2012-2013 eğitim-ögretim yılında 45 öğrenci kontenjanı açılmıştır.

Fakültemizde 2016 yılında 171 Akademik ve 45 İdari personel olmak üzere toplam 216  personel hizmet vermektedir.

2016 yılında Fakültemizde toplam 6.970 Lisans, 786 Yüksek  Lisans ve 359 Doktora olmak üzere toplam 8115 öğrenciyle eğitim-öğretim yapılmaktadır. Öğretim yılı sonunda, Lisans düzeyinde 780 Mühendis, 65 Mimar, Yüksek Lisans düzeyinde 55 ve Doktora düzeyinde'de 13 olmak üzere toplam 913 öğrenci mezun olmuştur.  

Halen eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmakta olan 2 Amfi, 36 Dersane, 13 Bilgisayar Laboratuvarı, 9 adet bölüm Laboratuvarı, 1 adet çalışma atölyesi ve 6 adet deney Laboratuarı mevcut olup, toplam kapalı alanımız 25.000 m2 dir. Bu ortamların sağlık koşullarına uygun olarak kullanılabilmesi için, bölümlerde harcamaların sürekli yapılması gerekmektedir. Bu nedenle dersane sıraları ve yazı tahtaları ile laboratuar araçlarının bakım, onarım, boya ve badana işlerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca yeni kurulan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile hizmet sunulan personel sayısı ve öğrenci sayısı da artmaktadır.

26 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10975 sayılı Bakanlar KuruluKararı ile Fakültemizin ismi tekrar "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ" olarak değiştirilmiştir. Gıda Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22/03/2022 tarihinde aldığı karar gereğince, Çukurova Üniversitesinin  Mühendislik Fakültesi bünyesine aktarılmıştır. Böylece;2022-2023  Eğitim-Öğretim yılından itibaren Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü olarak öğrenci alacaktır.