Yıl: 2017 Cilt: 32 Sayı: 1ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 32   Sayı: 1   Yıl: 2017   ISSN 1019-1011Yayın Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents


1. Investigation of Mechanical and Thermal Properties of Boron Minerals Doped Plastic Materials
Bor Mineralleri Katkılı Plastik Malzemelerin Mekanik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
Yakup Emre TANRIKULU ve Abdulkadir YAŞAR

2. Kum Zemine Gömülü Çan Tipi Ankrajların Deneysel Çalışmalar ve Sayısal Analizler ile İncelenmesi
An Experimental and Numerical Investigation of Bell Type Anchor Plates Embedded in Sandy Soil
Ahmet DEMİR, Bahadır OK, Talha SARICI ve Mahmut EROĞLU

3. Daire Eksenli Yapı Elemanlarının Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi İle Statik Analizi
Static Analysis of the Circular Structural Elements with the Complementary Functions Method
Timuçin Alp ASLAN, Ahmad Reshad NOORI ve Beytullah TEMEL

4. İnşaat Mühendisleri Özelinde Eş Zamanlı Mühendislik Yaklaşımının İrdelenmesi
Investigation of Civil Engineers’ Concurrent Engineering Approach
Olcay GENÇ, Ercan ERDİŞ ve Hilmi COŞKUN

5. Ulaşım Yapıları Temel/Alt Temel Zeminlerinin Kireçle Stabilizasyonu
Soil Stabilization with Lime at Transportation Structure’s Base/Subbase
Baki BAĞRIAÇIK

6. Plakalı Kanatçıklı Isı Değiştiricilerde Kanat Açısının Isı Transferine Olan Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Olarak İncelenmesi
The Three Dimensional Numerical Investigation of the Effect of Fin Angle on the Heat Transfer in Plate Fin Heat Exchangers
Ertan BUYRUK ve Koray KARABULUT

7. Zonguldak Bölgesindeki Kayaçların Kıyı Koruma Yapılarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Investigation of Usability of Rocks in Zonguldak Area for Coastal Defence Structures
Ali Can ÖZDEMİR

8. Cer Makinasında Ekartman Ayarlarının İplik Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Effect of Roller Setting on Yarn Quality Properties in Draw Frame
Belkıs ZERVENT ÜNAL ve Soner VURKIR

9. Palm Biyodizel-Dizel Yakıt Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin Tahmini
Prediction of Fuel Properties of Palm Biodiesel-Diesel Fuel Blends
Ceyla ÖZGÜR

10. Baraj Rezervuarlarına Sediment Etkisinin Araştırılması: Berdan Barajı Örneği
Investigation of Sedimentation Effects On Dam Reservoirs: Berdan Dam Example
Şerife Pınar GÜVEL, Bülent SELEK ve Galip SEÇKİN

11. Bakır Konsantre Tesislerinde Kontrol Kartlarının ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizinin Uygulanması
The Application of Control Charts and Multidimensional Scaling Analysis in Copper Concentrate Plants
Volkan ARSLAN

12. Farklı Tür Agregalarla Üretilen Yüzeysel Kaplamaların Kayma Direnci Performanslarının İncelenmesi
Evaluation of Skid Resistance Perfromance of Surface Coatings Manufactured with Different Aggregates
Volkan Emre UZ ve İslam GÖKALP

13. Püskürtme İnce Kaplamaların Mekanik Özelliklerinin Kür Süresine Göre Değişiminin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Curing Time on Mechanical Properties of Thin Spray-on Liners
Doğukan GÜNER ve Hasan ÖZTÜRK

14. Photonic Crystal Slab Biosensors and its Applications
Fotonik Kristal Dilimli Biyosensörler ve Uygulamaları
Utku ERDİVEN ve Faruk KARADAĞ

15. Determination of Magnetocaloric Effect in La0.67Ba0.33MnO3 from Direct and Indirect Measurements
La0.67Ba0.33MnO3’deki Manyetokalorik Etkinin Doğrudan ve Dolaylı Ölçümlerden Belirlenmesi
Selda KILIÇ ÇETİN ve Ahmet EKİCİBİL

16. Investigation of Diffuser Augmented Wind Turbine Technologies
Yayıcı ile Güçlendirilmiş Rüzgar Türbini Teknolojilerinin İncelenmesi
Beşir ŞAHİN, Akın İLHAN ve Mehmet BİLGİLİ

17. Kitosan Destekli Au Nanopartiküller ile Modifiye Edilmiş Alüminyum Elektrotta Hidrojen Gazı Üretimi
Hydrogen Gas Production on Aluminium Electrode Modified by Chitosan Supported with Au Nanoparticles
Didem BALUN KAYAN, Merve İLHAN ve Derya KOÇAK

18. Mekansal Komşuluk Kavramı Üzerinden Mimari Mekanın Analizi
Analysis of the Architectural Space through the Spatial Neighbourhood Concept
Onur ERMAN

19. Bir Nano Adsorbent ile Reaktif Black 39 Boyar Maddesinin Distile Sudan ve Sentetik Atıksudan Giderimi
Removal of Reactive Black 39 Dye from Distilled Water and Synthetic Wastewater by a Nano Adsorbent
Behzat BALCI ve Fatma Elçin ERKURT

20. Mersin İli’nin 2023 Yılına Kadar Elektrik Enerjisi İhtiyacının Hesaplanması
Calculation of Electrical Energy Needs for Mersin Province until 2023
İsmail TEKİN, Selma ERAT ve Yusuf ZEREN

21. Absorbsiyonlu (LiBr-su) Nem Alma Sisteminin Isıl Performans Değerlerinin Deneysel Olarak Araştırılması
Experimental Investigation of Thermal Performance Values of Absorption (LiBr-aq) Dehumidification System
Ertuğrul CİHAN

22. Bastnazit Kompleks Cevherinden (Eskişehir, Türkiye) Bazı Nadir Toprak Elementlerinin (Ce, Nd, La) Asit Liçi ile Çözünürlüklerinin Araştırılması
Investigation of Dissolution of Some Rare Earth Elements (Ce, Nd, La) from Eskisehir (Turkey) Bastnaesite Complex Ore by Acid Leaching
İlgin KURŞUN, Orhan ÖZDEMİR, Tuğba Deniz TOMBAL, Mert TERZİ ve Hasan HACIFAZLIOĞLU

23. Ağaç Ürünleri Üreten Bir İĢletmede Malzeme Taşıma Sisteminin Simülasyon Yaklaşımıyla İyileştirilmesi
Improving Materials Handling Systems via Simulation Approach for a Woodworking Manufacture Company
Yusuf KUVVETLİ ve Rızvan EROL

24. Karbon Lifi/Epoksi Tabakalı Kompozit Malzemelerin Farklı Ortam Şartlarındaki Mod I Kırılma Davranışı
Mode I Interlaminar Fracture Behaviour of Carbon/Epoxy Laminated Composites under Different Temperatures
Fatih DARICIK ve Kerimcan ÇELEBİ

25. Veri Madenciliği Uygulamalarının ve Sezgisel Optimizasyon Algoritmalarının Yapım Yönetimindeki Yeri
The Place of Data Mining Applications and Heuristic Optimization Algorithms in Construction Management
Mümine KAYA KELEŞ ve Abdullah Emre KELEŞ