Yıl: 2016 Cilt: 31 Sayı: 2


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 31   Sayı: 2   Yıl: 2016   ISSN 1019-1011Yayın Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents


1. İstanbul’un Yağmur Suyu Taşkınlarına Karşı Yeşil Teras Çatıların Önleyici Rolü

Preventive Role of Green Roofs Against Rainwater Floods of İstanbul

Deniz YILMAZ

2. Doğal Anhidritin Beton Bileşeni Olarak Kullanımı

Utilization of Natural Anhydrite as Concrete Component

Hakan GÜNEYLİ, Nil YAPICI ve Süleyman KARAHAN

3. Edirne-Trakya Bölgesi Paleojen-Neojen Çökellerinin (Edirne-Keşan, Uzunköprü, Meriç, Süloğlu Sondajları) Mikropaleontolojik İncelenmesi

Micropaleontological Investigation of Paleogene- Neogene Sediments (Edirne-Keşan, Uzunköprü, Meriç, Süloğlu Drillings) in Edirne (Thrace) Region  

Ümit ŞAFAK ve Manolya GÜLDÜREK

 

4. Eşik Mansabındaki Kritik Üstü Açık Kanal Akımının Deneysel ve Sayısal Analizi

Experimental and Numerical Analysis of Supercritical Open Channel Flow downstream of a Sill

M.Sami AKÖZ, N.Göksu SOYDAN ve Oğuz ŞİMŞEK

 

5. Improving the Performance of Construction Projects by Employing Concurrent Engineering

Eşzamanlı Mühendislik İstihdamının İnşaat Projelerinin Performansına Etkisi   

Olcay GENÇ, Hilmi COŞKUN ve Ercan ERDİŞ

 

6. Kare Temeller Altında Gerilme ve Taşıma Gücü Analizi

Stress and Bearing Capacity Analyses under Square Footings

Yakup TÜREDİ ve Murat ÖRNEK

 

7. Alkali ile Aktive Edilmiş Cüruf Harçlarının Yangın Direnci

The Fire Resistance of Alkali-Activated Slag Mortars

Cahit BİLİM

 

8. Taguchi Deneysel Tasarım Metodu Kullanılarak Karadon (Zonguldak) Kömürünün Yağ Aglomerasyonu Davranışının İncelenmesi

Investigation of Oil Agglomeration Behaviour of Karadon (Zonguldak) Coal Using Taguchi Experimental Design

Selma DÜZYOL

 

9. Hazır Beton Üretiminde Atık Yönetimi: Türkiye’deki Taze Beton Atığının Durumu

Waste Management in Ready Mıxed Concrete Productıon: The Case of Fresh Concrete Waste in Turkey

Emel ORAL ve Mehmet Sait ANDAÇ

10. Genetik Algoritma Yaklaşımı ile Şantiye Yerleşim Planlaması

Site Layout Planning  by using Genetic Algorithm Approach   

Emel ORAL, Mustafa ORAL ve Serkan KARTAL

11. Taş Ocaklarında Rekültivasyon Uygulaması: Uçucu Küllerin Depolanması Örneği

Reclamation of Limestone Quarry: A Case Study for the Storing of Fly Ash

Bayram Ali MERT

12. Farklı Isıtma-Derece-Gün (HDD) Değerlerine Bağlı Olarak Seralarda Isı Enerjisi Gereksiniminin Belirlenmesi

Determination of Heat Energy Requirements for Greenhouses in Regions with Different HDD Values  

A.Nafi BAYTORUN, Sait ÜSTÜN ve Adil AKYÜZ

13. AHP-WRA Bütünleşik Yöntemi Kullanılarak Mobilya Sektöründe Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Customer Complaints in Furniture Industry by Using Integrated AHP-WRA

Ali KOKANGÜL, Cansu DAĞSUYU ve Elif Buçe DERE

 

14. Çapraz Akışlı Saptırılmış Boru Demeti Isı Değiştiricilerinin Ekonomik Optimizasyonu

Economic Optimization of Cross-flow Staggered Plain Tube Bank Heat Exchangers

Alper YILMAZ, M.Tahir ERDİNÇ ve Tuncay YILMAZ

15. Parasetamolün İçme Sularından Koagülasyonla Giderimi ve Sıcaklığın Etkisi

Removal of Paracetamol from Drinking Water by Coagulation and Effect of Temperature

Mesut BAŞIBÜYÜK ve Fatma Elçin ERKURT

16. Çamlıbel (Tokat) Diyabazlarının Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Investigation of Pyhsico-Mechanical Properties of Çamlıbel (Tokat) Diabases

Esma KAHRAMAN ve Ahmet Mahmut KILIÇ

 

17. Jeotermal Rezervuar Modelleme ve JMP Programı ile Model Parametre Değerleri Tahmini

Geothermal Reservoir Modeling and Estimation of Model Parameter Values with JMP  Program   

Özen KILIÇ ve Sedat TORAMAN

18. Solar Radiation Modeling for Turkey Using Atmospheric Parameters with Artificial Neural Networks

Yapay Sinir Ağları ile Atmosferik Parametreler Kullanılarak Türkiye için Güneş Radyasyonu Modellemesi   

Ozan ŞENKAL

19. Donatı Tabakasının Optimum Derinliğinin Farklı Temel Şekilleri İçin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Reinforcement Layer’s Optimum Depth under Different Shape of Footing  

Baki BAĞRIAÇIK

20. Çağalalı ve Bezardağı (Adıyaman) Mangan Cevherleşmesinin Jeokimyasal Özellikleri

The Geochemical Features of Manganese Mineralization in The Çağalalı and Bezardağı (Adıyaman)  

Mustafa AKYILDIZ ve Burcu KARATAŞ

21. Geçirimli Betonların Basınç Dayanımı Üzerine Deneysel Bir Çalışma

An Experimental Study on Compressive Strength of Pervious Concretes

Ahmet AKKAYA ve İsmail Hakkı ÇAĞATAY

22. The Effect of Edge Ratio and Fiber Orientation on Free Vibration Analysis of Laminated Composite Plates on Elastic Foundation

Elastik Zemin Üzerine Oturan Tabakalı Kompozit Plaklarda Kenar Oranlarının ve Fiber Açılarının Değişiminin Serbest Titreşim Analizi Üzerine Etkisi

Ali DOĞAN

23. Yapay Sinir Ağı Yöntemleri ile Aşağı Seyhan Ovası Alt Havzası Yağış-Akış İlişkisinin Modellenmesi ve Yağışlı-Kurak Dönemler Açısından İrdelenmesi

Modelling of Rainfall-Run off Relation with Artificial Neural Network Methods for Lower Seyhan Plain Sub-Basin and Assessment in Point of Rainy-Droughty Terms

Evren TURHAN, Hatice ÖZMEN ÇAĞATAY ve Abdurrahim ÇETİN

24. Weight Reduction of Intercity Bus by Different Seat Construction Design in Compliance with APTA and FMVSS Standards

Şehirlerarası Otobüslerde APTA ve FMVSS Standartları’na Uygun Farklı Koltuk Yapısı Dizaynları ile Ağırlık Azaltılması

Gonca DEDE ve Mustafa ÖZCANLI

 

25. Investigation of the Uplift Capacity of Group Anchor Plates in Geogrid-Reinforced Sand

Geogrid Donatılı Kumda Grup Ankraj Plakalarının Çekme Kapasitesinin İncelenmesi      

Mustafa LAMAN, Buse EMİRLER ve Mustafa TOLUN

26. Dolgu Duvarlı Yapılarda Yumuşak Kat ve Zayıf Kat Düzensizliklerinin İncelenmesi

Investigation of Soft Story and Weak Story Irregularities on the Structures with Infill Walls  

Duygu ERTÜRKMEN ve İsmail Hakkı ÇAĞATAY

27. Yüksek Hızlı Tren Hatlarında Hat Kalitesine Etki Eden Parametreler Üzerine Bir Çalışma

A Study on Parameters Affecting the Track Quality of High Speed Rail Tracks

Murat V. TACİROĞLU, Mustafa KARAŞAHİN ve Mesut TIĞDEMİR

28. KB Türkiye (Şile-İstanbul) Entomozoacean Ostrakodları

Entomozoacean Ostracodes of NW Turkey (Şile-İstanbul )  

Emine ŞEKER ZOR ve Atike NAZİK

29. Kaplamalı Denim Kumaşlarda Performans Özellikleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma

An Experimental Study on Performance Properties of Coated Denim Fabrics

Füsun DOBA KADEM ve Şehpal TÖLEK

 

30. Halı Üretiminde İletken Filamentlerin Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Investigation of Usage Possibilities of Conductive Filaments in Carpet Production

Pınar DURU BAYKAL ve İlkan ÖZKAN

31. Bebek Bezi Üretimi

The Production of Baby Diaper

Pınar DURU BAYKAL ve Seval UYANIK

32. Simulation of Urban Electric Vehicle Transport and Charging Station Implementation at Çukurova University

Çukurova Üniversitesinde Kentsel Elektrikli Araç Ulaşımı ve Şarj İstasyonu Uygulama Simülasyonu      

Mehmet Uğraş CUMA, Adil Hakan CENGİZ ve Mehmet TÜMAY

33. Gazimağusa Kaleiçindeki Tarihi Taş Yapılarda Görülen Bozunmalar

Deterioration of the Historic Stone Building of the City Gazimagusa Kaleiçi  

Murat DAL, Mahmut YALÇIN ve Ali Duran ÖCAL

34. İzmit Körfezinin Sığ Sismik Verilerle Sismik Startigrafik İncelenmesi

Seismic Stratigraphical Investigation of Izmit Bay with Shallow Seismic Data

Hatice KARAKILÇIK

 

35. Levent (Akçadağ-Malatya) Bölgesinin Tektono-Stratigrafisi

Tectono-Stratigraphy of Levent (Akçadağ- Malatya) Region  

Selim SOLAK, Ulvi Can ÜNLÜGENÇ ve Ahmet Can AKINCI

 

36. Tuz Gradyentli Bölgenin Güneş Havuzunun Performansı Üzerine Etkisi

The Effect on Performance of the Salt Gradient Zone of the Solar Pond

Mehmet KARAKILÇIK

 

37. Bronz Yapıtların Atmosferik Korozyonunda Hava Kirleticilerin Etkisi ve İnhibitörle Korunması

The Influence of Air Pollutants on the Atmospheric Corrosion of Bronze Artefacts and Protection with Inhibitor

Gözde TANSUĞ

 

38. Characterisation of Tufanbeyli (Adana) Lignite Ashes

Tufanbeyli (Adana) Linyit Küllerinin Karekterizasyonu

Abdulkadir ÜRÜNVEREN

 

39. Rins Yıkamanın Kumaş Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Investigation of Effects of Rince Washing on Performance for Denim Fabrics

R.Tuğrul OĞULATA

 

40. Adana ve Kuzey Kıbrıs’ta Yer Alan Camiye Dönüştürülmüş Kilise Yapıları Üzerine Bir Karşılaştırmalı Çalışma

A Comparative Study for the Appropriation of Church Buildings in Adana and Northern Cyprus

Hülya YÜCEER

 

41. Kriging Tekniği ile Nokta ve Alansal Kestirim: Tenör Dağılımlarının Haritalanması Örneği

The Prediction of Point and Block Using Kriging Technique: A sample of Grade Distribution Mapping

Bayram Ali MERT, Ahmet DAĞ ve Ali Can ÖZDEMİR

 

42. An Experimental Investigation of Document Vector Computation Methods for Sentiment Analysis of Turkish and English Reviews

Türkçe ve İngilizce Yorumların Duygu Analizinde Doküman Vektörü Hesaplama Yöntemleri için Bir Deneysel İnceleme

Furkan GÖZÜKARA ve Selma Ayşe ÖZEL