Yıl: 2016 Cilt: 31 Sayı: 1ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 31   Sayı: 1   Yıl: 2016   ISSN 1019-1011Yayın Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents


 

1. Atık Mukavva, Alçı, Pomza, Perlit, Vermikülit ve Zeolit ile Yapılan Kompozitlerin  Yangın Direncinin Araştırılması
The Investigation of Fire Resistance of Composites Made with Waste Cardboard, Gypsum, Pumice, Perlite, Vermiculite and Zeolite
Hanifi BİNİCİ


2. Karbon Lifli Polimer Sargılı Narin Betonarme Kolonların Moment Büyütme Yöntemi ile Analizi
Analysis of Carbon Fiber Polymer Confined Slender Reinforced Concrete Columns by Using Moment Magnification Method
Duygu ERTÜRKMEN, Cengiz DÜNDAR ve Serkan TOKGÖZ


3. İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri
The Views of Occupational Safety Specialist Candidates About the Attended Training Program
Özkan GÜĞERCİN, Nafi BAYTORUN, Utku GÜĞERCİN, Metin Semih SEZEN ve İlhami İLHAN4. Dolgu-Zemin Etkileşiminde Malzeme Modeli Etkisi
Material Model Effects on Embankment-Soil Interaction
Zülal AKBAY ARAMA ve S. Feyza ÇİNİCİOĞLU5. Estimation of Moist Air Thermodynamic Properties using Artificial Neural Network
Yapay Sinir Ağları Kullanarak Nemli Havanın Termodinamik Özelliklerinin Tahmini
Arif OZBEK6. Determining Process Capability Indices for Shirting Fabric
Gömleklik Kumaş için Proses Yeterlilik İndekslerinin Belirlenmesi
Serap AKCAN7. Kömürlerin Kimyasal Özelliklerinin Kendiliğinden Yanma Yatkınlığı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Investigation of Chemical Properties of Coals on the Tendency of Spontaneous Combustion
Özer ÖREN ve Cem ŞENSÖĞÜT8. N-Tipi SnS2 Yarıiletken İnce Filmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Preparation and Characterization of N-Type SnS2 Semiconductor Thin Films
Cebrail GÜMÜŞ ve Gülay ALTINDEMİR


9. Eksik Akım Verilerinin Tahmin Modelinin Oluşturulmasında Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı: Asi Nehri-Demirköprü Akım Gözlem İstasyonu Örneği
Eksik Akım Verilerinin Tahmin Modelinin Oluşturulmasında Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı: Asi Nehri-Demirköprü Akım Gözlem İstasyonu Örneği

Evren TURHAN ve Hatice Özmen ÇAĞATAY10. Dairesel Temel Altındaki Kum Zeminlerde Donatı Tabakasının Optimum Derinliğinin Belirlenmesi
Determination the Optimum Depth of Reinforcement Layer under Circular Footing on Sandy Soils
Baki BAĞRIAÇIK11. An Overview of Micro-Hydropower Technologies and Design Characteristics of Waterwheel Systems
Mikro-Hidroelektrik Teknolojileri ve Su Çarkı Sistemlerinin Tasarım Özelliklerine Genel Bir Bakış
Mehmet BİLGİLİ ve Arif OZBEK


12. İş Tatmininin Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkileri: Türk İnşaat Sektöründe bir Araştırma
Impact of Job Satisfaction on Worker’s Motivation: A Research in Turkish Construction Industry
Sarbast MOSLEM ve Gözde (TANTEKİN) ÇELİK13. Denim Kumaşların Dikiş Performansları Üzerine Deneysel Bir Çalışma
An Experimental Study About Seam Performance of Denim Fabrics
Füsun DOBA KADEM ve Gamze GÜLŞEN BAKICI14. Dinamik Teslim Zamanı Atama Problemi için Holonik Sistem Tasarımı
Holonic System Design for Dynamic Due Date Assignment Problem
Cenk ŞAHİN


15. Investigation of Diesel and Biodiesel Fuels Effects on Energy and Exergy Analysis in Diesel Engines
Dizel Motorlarda Enerji ve Ekserji Analizleri Üzerine Dizel ve Biyodizel Yakıtlarının Etkisinin Araştırılması
Abdulkadir YAŞAR ve Abdulkadir Abdi ALİ


16. Konfeksiyon İşletmesinin Verimliliği için İş Etüdü Tekniği Kullanımı
The Using of Work Study Technique for Process Productivitiy of Apparel Plant
Zehra KUMAŞ, Emel CEYHUN SABIR ve Pınar DURU BAYKAL


17. Bütünleşik Afet Yönetiminde Boyce-Codd Form Yöntemi ile GLIDE İçerikli Veritabanı Oluşturulması
Database Creation in Integrated Disaster Management with Boyce-Codd Form Method Including GLIDE Content
İrfan MACİT


18. Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Kuzey Çarşı Projesi
Çukurova University Balcalı Campus North Shopping Area Project
Onur ERMAN


19. Axial Vibration Analysis of a Nanorod Embedded in Elastic Medium Using Nonlocal Strain Gradient Theory
Yerel Olmayan Şekil Değiştirme Gradyanı Teorisi Kullanılarak Elastik Zemine Gömülü Nano Çubuğun Eksenel Titreşim Analizi
Mesut ŞİMŞEK


20. Çapraz Akışlı Paralel Borulu Boru Demetinde Entropi Üretiminin Analitik ve Deneysel Olarak İncelenmesi
Analytical and Experimental Investigation of Entropy Generation for an In-line Cross-flow Tube Bank
Alper YILMAZ ve Tuncay YILMAZ


21. Üçlü Eşleştirme Yöntemi ile Uydu ve Hidrolojik Model Kaynaklı Toprak Nemi Değerlerinin Hata Oranlarının Bulunması
Estimation of the Errors of Remote Sensing and Hydrological Model-Based Soil Moisture Values Using Triple Collocation
M. Tuğrul YILMAZ


22. İnşaat Sektörü Proje Yöneticilerinin Algılanan Liderlik Stilleri
Perceived Leadership Styles of Turkish Construction Managers
Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP ve Mehmet Can KERETLİ


23. Şönt Reaktör Geçici Zaman Analizi ve Üşüşme Akımı Hesaplaması için Matlab Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi
Development of Matlab Based Analysis Software for Transient Analysis of Shunt Reactor and Inrush Current Calculation
İsmail TOPALOĞLU


24. Evaluation of Performance and Emission Characteristics of a VCR Diesel Engine Fuelled with Diesel Fuel and Diesel-Biodiesel-Alcohol Blends
Dizel, Dizel-Biyodizel-Alkol Yakıt Karışımlı Sıkıştırma Oranı Değişen Bir Dizel Motorun Performans ve Emisyon Karakteristiklerinin Değerlendirilmesi
Abdulkadir YAŞAR, Ali KESKİN ve Şafak YILDIZHAN


25. Lif Türünün Betonların Yük-Deplasman Davranışı ve Donma-Çözülme Direncine Etkisi
Effect of Fiber Type on the Load-Displacement and Freeze-Thaw Behaviors of Concretes
Erdoğan ÖZBAY


26. Mimari Tasarım Bürolarında Çalışan Mimarların Mesleki Tükenmişlik Düzeylerini Etkileyen Demotivasyon Faktörleri
Demotivation Factors on the Job Burnout Levels that Affect the Architects who Work in Architectural Design Firms
Tülay ÇİVİCİ


27. Spekülarit Cevherinin Kalite Özelliklerinin İyileştirilmesi
Improving of Quality Properties of the Specularite Ore
Hüseyin VAPUR ve Soner TOP


28. Süt Endüstrisi Arıtma Çamuru Pirolizinde Sıcaklığın ve Parçacık Boyutunun Sentez Gaz Oluşumuna Etkisi
Effect of Temperature and Particle Size on Diary Industry Treatment Sludge Pyrolysis
H. Kurtuluş ÖZCAN, Atakan ÖNGEN ve Emine ELMASLAR ÖZBAŞ


29. Kalker Taş Duvarlarda Sıcaklık ve Nem Performansının İncelenmesi
Investigation Temperature And Humidity Performance at the Limestone Walls
Esma MIHLAYANLAR ve Filiz UMAROĞULLARI30. Denizden Su Alma Yapısı ve Binası Performans Analizi ve Güçlendirilmesi
Performance Analysis and Strengthening of Water Intake Structure and Building
Gökhan GÜRSOY ve Hüseyin R. YERLİ


31. Alkol ve Katalizör Miktarlarının Farklı Katalizörlerle Üretilen Kanola Biyodizelinin Dönüşüm Oranı ve Yakıt Özellikleri Üzerindeki Etkisi
The Impacts of Alcohol and Catalyst Amounts on Conversion Rate and Fuel Properties of Canola Biodiesel Produced by Using Different Catalysts
Ceyla ÖZGÜR


32. Çolaklı (Elazığ) Çevresindeki Plütonik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

Mineralogical, Petrographical and Geochemical Characteristics of Plutonic Rocks in the Çolaklı (Elazığ) Region
Gizem ARSLAN ve Melahat BEYARSLAN


33. İnşaat Mühendisleri Özelinde Meslek Etiğinin Algılanma ve Uygulanma Düzeyi
The Level of Perception and Implementation of Professional Ethics in Civil Engineering Perspective
Olcay GENÇ, Ercan ERDİŞ ve Hilmi COŞKUN


34. Performance Analysis of Solar Powered Absorption Refrigeration System for Mersin Province
Mersin İli için Güneş Enerji Destekli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi
Beşir ŞAHİN, Mehmet BİLGİLİ, Altan ÇETİNGÖZ ve Nazım KURTULMUŞ 


35. Elazığ Bölgesi Kromitit ve Yan Kayaçlarına ait PGE İçerikleri ve Jeokimyasal Yorumu
Platin Group Elements (PGE) Contents and Interpretation Geochemistry of Chromite Deposits with Host Rocks in Guleman (Elazığ) Region
Gülşah ÖZEK, Muharrem AKGÜL, Nusret NURLU ve Nil YAPICI


36. Eğitim Laboratuvarlarında Güneş Enerji Verimliliğinin Araştırılması: İskenderun Örneği
Investigation of Solar Energy Efficiency in Education Laboratory: Case Study İskenderun
Murat BİKÇE, Ali Rıza ÇELİK ve Mustafa ÇAKIR


37. Uygulamalı Otomasyon Sistemleri Eğitim Simülatörü Geliştirilmesi
Development of an Applied Automation Systems Simulator
Erdoğan ŞİMŞEK ve Orçun KÜÇÜKATAY


38. Yapı Malzemesi Olarak Doğal Anhidritin Değerlendirilmesi
Evaluation of Natural Anhydrite as Building Material
Hakan GÜNEYLİ, Nil YAPICI ve Süleyman KARAHAN


39. Çekme Rijitleşmesinin FRP ve Çelik Donatılı Betonarme Kirişlerin Yük-Deplasman Davranışı Üzerindeki Etkisi
Tension Stiffening Effect on Load–Deflection Behavior of Concrete Beams Reinforced with FRP and Steel Bars
İsmail ÜNSAL, Cengiz DÜNDAR ve A. Kamil TANRIKULU


40. Investigation of Different Working Fluid Effects on Exergy Analysis for Organic Rankine Cycle (ORC)
Organik Rankine Çevriminde Farklı Soğutucu Akışkanların Ekserji Analizi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
N. Filiz ÖZDİL, Atakan TANTEKİN ve M. Rıdvan SEĞMEN


41. Effects of a Square Groove at the Stagnation Point of a Circular Cylinder on its Near Wake
Durma Noktasına Yerleştirilen Bir Çentiğin Silindirin Ölü Akış Bölgesine Etkileri
Çetin CANPOLAT


42. Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri
Effects of Torsional Irregularity on Reinforced Concrete Behaviour
Hakan ERDEM