Yıl: 2020 Cilt: 35 Sayı: 2

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 35   Sayı: 2   Yıl: 2020   ISSN 1019-1011

 

Editör Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

 

1. Air Quality Assessment by Statistical Learning-Based Regularization

İstatistiksel Öğrenmeye Dayalı Düzenlemeyle Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi

Bülent TÜTMEZ

 

2. Çaldıran Fayı’nın Çaldıran İlçesi Dolayında Paleosismolojik ve Neotektonik Özellikleri

Title Paleoseismological and Neotectonic Characteristics of Çaldıran Fault Around Çaldıran District

Hakan GÜNEYLİ, Müjdat YAMAN ve Vildan YILDIRIM

 

3. Dalga Yükü Altında İskele Tipi Yapılarda Kullanılan Çakma Çelik Kazık Sistemlerin Davranışı

Behavior of Pile Steel Pile Systems used in Pier Structures Under Wave Load

Münire FINDIK, İ. Devran ÇELİK, S. Nilay KESKİN ve Yusuf ÖZTÜRK

 

4. Hastanelerde Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Uygulamalarının Enerji ve Ekserji Analizi

Energy and Exergy Analysis of HVAC Applications in Hospitals

Kale Mawlood MINA ve Hüsamettin BULUT

 

5. İnsan Kaynakları Departmanı için Etmen Tabanlı Sistem Tasarımı

Agent Based System Design for the Human Resources Department

Melek IŞIK

 

6. Kapalı Döngü Üretim Rotalama Problemi için Bir Karar Destek Sistemi Önerisi

A Decision Support System Proposal for Closed Loop Production Routing Problem

Yusuf KUVVETLİ ve Rızvan EROL

 

7. Optimization of the Effect of Processing Parameters on Surface Roughness and Cutting Energy in CNC Milling of Al-7075 Material

Al-7075 Malzemenin CNC Frezelenmesinde İşlem Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne ve Kesme Enerjisine Etkisinin Optimizasyonu

Ali PINARBAŞI, Mustafa Kemal KÜLEKÇİ, Cem BOĞA ve Uğur EŞME

 

8. Paletli Bir Mobil Robotun Modellenmesi ve Bulanık Mantık ile Yörünge Kontrolü

Modeling a Tracked Mobile Robot and Trajectory Control by Using Fuzzy Logic

Osman DOĞMUŞ ve Mahit GÜNEŞ 

 

9. Experimental Investigation of the Flow Characteristics around a NACA0012 Airfoil Subjected to Stall and Post-Stall Conditions

Stol ve Stol Ötesi Durumlara Maruz Kalan Bir NACA0012 Kanat Profili Etrafındaki Akış Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi

Göktürk Memduh ÖZKAN

 

10. Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülen Denim Kumaşların Seçilmiş Konfor Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

A Study on Selected Comfort Properties of Post-Consumer Recycled Denim Fabrics

Füsun DOBA KADEM ve Şehpal ÖZDEMİR

 

11. İç Isı Değiştiricili Transkritik CO2 Soğutma Sisteminin Farklı Tasarım Parametreleri için Ekserji Analizi

Exergy Analysis of a Transkritical CO2 Compression Refrigeration System with Internal Heat Exchanger for Different Design Parameters

İbrahim KARAÇAYLI ve Erdoğan ŞİMŞEK

 

12. An Experimental Evaluation of Control Modes for Pneumatic Artificial Muscles Using Fast on/off Valves

Yapay Pnömatik Kaslar için Denetim Kiplerinin Hızlı Aç/Kapa Valfler Kullanarak Deneysel Bir Değerlendirmesi

Elif Tuğba BAĞLAR ve Cabbar Veysel BAYSAL

 

13. Zamanla Sinüzoidal Olarak Değişen Manyetik Alan Şiddetinin Ters Basamak Geometrisinde Akış Ayrılması ve Isı Transferine Etkisi

The Effect of Sinusoidally Changing Magnetic Field Strength on Flow Separation and Heat Transfer in Backward-Facing Step Geometry

Harun ZONTUL ve Beşir ŞAHİN

 

14. The Effect of Design Phase Meetings on Change Orders in Building Construction Projects

Bina Projelerinde Tasarım Aşaması Toplantılarının Değişiklik Emirlerine Etkisi

Olcay GENÇ, Hilmi COŞKUN ve Ercan ERDİŞ

 

15. Yüzey Modifikasyonu Yapılmış Isırgan Otu Lifi Takviyeli Polyester Kompozit Üretimi ve Mekanik Özellikleri

Production and Mechanical Properties of Surface Modified Nettle Fiber Reinforced Polyester Composite

Emel Ceyhun SABIR

 

16. Diyatomit Agregalı Blok Elemanların Yüksek Sıcaklık ve Donma–Çözülme Etkisinde Bazı Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Investigation of Some Physico-Mechanical Properties of Diatomite Aggregate Block Elements in High Temperature and Freezing-Thawing Effect

Hakan AKBABA

 

17. Yedek Parça Envanter Politikasının Makina Kullanılabilirliğine Etkisini Değerlendirmeye Yönelik Bir Simülasyon Algoritması

A Simulation Algorithm for Appraising the Effect of Spare Parts Inventory Model on Machine Availability

Onur GÖLBAŞI

 

18. Design of a Test System for Compressibility and Resilience Performance Measurement of Floor Coverings

Yer Döşemeliklerinin Sıkıştırılabilirlik ve Rezilyans Performans Ölçümü için Bir Test Sistemi Tasarımı

Maher ALSAYED, Hatice Kübra KAYNAK ve Halil İbrahim ÇELİK

 

19. Evrişimli Sinir Ağları için Maksimum Ortaklama Devre Tasarımları

Max-Pooling Circuit Designs for Convolutional Neural Networks

Büşra BÜLBÜL ve Mustafa GÖK

 

20. Gürleşen-Tülü (Doğu Toroslar) Yöresinde Yüzeyleyen Paleozoyik ve Mesozoyik Birimlerin Petrografisi ve Stratigrafisi

Petrography and Stratigraphy of the Paleozoic and Mesozoic Units Exposed in the Gürleşen-Tülü (Adana, Eastern Taurus) Area

Nusret NURLU ve Ahmet Can AKINCI

 

21. Fonksiyonel Derecelenmiş Malzemeli Kirişlerin Sönümlü ve Sönümsüz Zorlanmış Titreşim Analizi

Damped and Undamped Forced Vibration Analysis of Beams Made of Functionally Graded Materials

Timuçin Alp ASLAN, Ahmad Reshad NOORI ve Beytullah TEMEL

 

22. Van Gölü Havzası Doğu ve Kuzey Bölgesindeki Killerin Standart ve Modifiye Proktor Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Standard and Modified Proctor Properties of Clay Soils in Eastern and Northern of Van Lake

Ali ÖZVAN, Onur SARAN ve Murat MUVAFIK

 

23. Openair® Plazma Sisteminin Polyester İçerikli Çözgülü Örme Kumaşlara Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effects of Openair® Plasma System on Polyester Contained Warp Knitted Fabrics

Sabiha SEZGİN BOZOK, R. Tuğrul OĞULATA ve Serin MEZARCIÖZ

 

24. Farklı Nemde Kurutma Havası Kullanılarak Kurutulan Yerfıstığının Kuruma Kinetiklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi

Experimental Determination of Drying Kinetics of Peanut Dried by using Drying Air at Different Humidity

Kamil Neyfel ÇERÇİ ve Ertaç HÜRDOĞAN

 

25. Küresel İnovasyon Endeksi Verilerinin Kümeleme Analizi ile Değerlendirilmesi

Evaluation of Global Innovation Index with Clustering Analysis

Filiz GÜRTUNA ve Ulviye POLAT