Yıl: 2014 Cilt: 29 Sayı: 1


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 29   Sayı: 1   Yıl: 2014   ISSN 1019-1011Yayın Kurulu

Amaç ve Kapsam

İçindekiler

 

1. Parajenezlerinde Sülfürlü Mineraller İçeren Maden Yataklarında Oluşabilecek Asit Kaya (Maden)
Drenajlarının Çevresel Etkileri

Environmental Impacts of Mine Ores Containing Sulfurous Minerals in the Paragenesis
Mesut ANIL

2. Yüksek Fırın Cürufu ve Bazaltik PomzaKatkılı Betonların Hidro Aşınma Özelliklerinin Araştırılması
The Hydro-Abrasion Properties of Concretes Made with Blast Furnace Slag and Basaltic Pumice
Hanifi BİNİCİ, Ela Bahşude GÖRÜR, Ahmet H. SEVİNÇ ve Mustafa EKEN

3. The GlobalEvaluation of Concentrating Solar Power Technology and its Investment Costs
Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Teknolojisi ve Yatırım Maliyetlerinin Küresel Değerlendirilmesi
Abdulkadir YAŞAR, Mehmet BİLGİLİ ve Arif ÖZBEK


4. Kalite FonksiyonuYayılımı ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama
Quality Function Deployment and an Application in Construction Sector
Siamak BAZAATİ, Sajjad BAYRMI ve Emel ORAL5. İskenderun Demir Çelik (İSDEMİR) Atık Çamurlarında Oluşan Çinkonun Eldesi
Recovery of Zinc in the Waste Sludge in Iskenderun Iron & Steel Industry (ISDEMİR)

Yasin ERDOĞAN ve Raşit EREN


6. Dolusavak Akımının Farklı Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı
Numerical Analysis of Spillway Flow Using Different Turbulence Closure Models
Veysel GÜMÜŞ ve M. Salih KIRKGÖZ


7. Tekstil Terbiye İşletmesinde İş Akış Diyagramı ile İş Etüdü
Work Study in Textile Finishing Mill Depending on the Work Flow Chart
Emel Ceyhun SABIR, Mehmet BEBEKLİ ve Ali ZENBİLCİ


8. İpliği Boyalı Pamuklu Kumaşlarda Kumaş KonstrüksiyonununBoncuklanma ve Aşınmaya Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Fabric Construction of the Effect on Pilling and Abrasion in Yarn Dyed Cotton Fabrics
Füsun DOBA KADEM ve R. Tuğrul OĞULATA


9. Haşıl Prosesinin Teknik İncelemesi ve Bir Uygulama
The Technical Review for the Sizing Process and an Application

Emel Ceyhun SABIR ve Çiğdem SARPKAYA


10. Sülfürlü Mineraller İçeren Maden Yataklarında İşletme Sırasında ve Sonrasında Asit Kaya (Maden) Drenajlarının Oluşup Oluşmayacağına Yönelik Kestirimler: Akdağ, Karıncadağ ve Bolkardağ Örneği

1. Bölüm: Genel Jeolojik Durum, Parajenezdeki Minerallerin Mineralojisi

Predictions Related to Whether Acide Mine Drainages will Occur or Not in Mine Deposits Containing Sulphurous Minerals During and After Operating: Examples of Akdağ, Karıncadağ and Bolkardağ

Chapter 1: General Geological Situation, Mineralogy of the Minerals According to their Paragenesis

Mesut ANIL, Ali Can ÖZDEMİR, Zehra ALTINÇELEP ve Emine DEMİREL


11. Sülfürlü Mineraller İçeren Maden Yataklarında İşletme Sırasında ve Sonrasında Asit Kaya (Maden) Drenajlarının Oluşup Oluşmayacağına Yönelik Kestirimler: Akdağ, Karıncadağ ve Bolkardağ Örneği

2. Bölüm: Asit Kaya/Maden Drenajı Oluşup Oluşmayacağının Kestirimi

Predictions Related to Whether Acide Mine Drainages will Occur or Not in Mine Deposits Containing Sulphurous Minerals During and After Operating: Examples of Akdağ, Karıncadağ and Bolkardağ

Chapter 2: Estimations Related to Whether Acide Mine Drainages Will Occur or Not

Mesut ANIL, Ali  Can ÖZDEMİR, Zehra ALTINÇELEP ve Emine DEMİREL


12. Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ɛ Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı
Numerical Analysis of Gradually Varied Subcritical Open Channel Flow Using k-ɛ Turbulence Closure Models

M. Ali İSPİR, M. Salih KIRKGÖZ ve Veysel GÜMÜŞ


13. FPGA’lar için Ardışık Büyük Tam Sayı Kare Alıcılar
Large Sequential Integer for FPGAs
Ali ŞENTÜRK ve Mustafa GÖK


14. Polyester Esaslı Kumaşlara Boya Banyosuna İlave Edilen Borlu Kimyasallarla Güç Tutuşurluk Özelliği
Kazandırılması Üzerine Bir Araştırma

An Investigation About Acquisition Flame Retardant Property on 100%  Polyester Fabrics with Boron Chemicals Added to Dyeing Bath 
Füsun DOBA KADEM ve Gamze GÜLŞEN

15. Bayat-Bolvadin (Afyonkarahisar) Arasındaki Bölgenin Stratigrafisi
Stratigraphy of the Area Between Bayat-Bolvadin (Afyonkarahisar)
Şenol ŞAHİN ve Ulvi Can ÜNLÜGENÇ