Yıl: 2019 Cilt: 34 Sayı: 3

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 34   Sayı: 3   Yıl: 2019   ISSN 1019-1011

 

Editör Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

 

1. Geology and Geochemistry of Carbonate Hosted Pb-Zn Deposit on North-east Part of Kahramanmaraş (Helete) in Engizek Belt

Kahramanmaraş Kuzeydoğusundaki Engizek Askuşağında (Helete) Karbonatlı Kayaçlar ile İlişkili Pb-Zn Yatağının Jeolojisi ve Jeokimyası

Yusuf URAS, Cihan YALÇIN ve Abdullah BALABAN

  

2. Enhancing the Flame Retardancy of UV Curable Polyurethane Acrylate Coated Films with Alumina Trihydrate Filling

Ultraviyole (UV) Işıma ile Kürlenebilen Poliüretan Akrilat Kaplama Filmlerin Alev Geciktirici Özelliğinin Alümina Trihidrat Dolgu Malzemesi Kullanılarak İyileştirilmesi

Berdan KALAV, Ezgi ISMAR ve Burçak KARAGÜZEL KAYAOĞLU

  

3. Sıkıştırma ile Ateşlemeli Bir Motora Hidrojen İlavesinin Egzoz Emisyonlarına Etkisi

Effect of Hydrogen Addition on Exhaust Emissions in a Compression Ignition Engine

Mehmet AKÇAY, İlker Turgut YILMAZ, Ahmet FEYZİOĞLU ve Salih ÖZER

 

4. Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi: Adana İli Örnek Hesaplama

Determination of Biogas Production Potential from Animal Manure: A Case Calculation for Adana Province

Hüseyin YAĞLI ve Yıldız KOÇ

 

5. Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Aydınlatma Tasarımı Yaklaşımı

Sustainable Lighting Design Approach in Educational Buildings

Kasım ÇELİK ve F. Rengin ÜNVER

 

6. TiO2 Nano Toz Katkılı SiO2 Nanosollerin Keten Kumaşlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Investigation of the Effects of SiO2 Nanosols with TiO2 Nanopowder on Some Properties of Colored Linen Fabric

Sabiha SEZGİN BOZOK ve R. Tuğrul OĞULATA

 

7. Sağlık Sitemlerinde Karma Dağılım Modellerinin Uygulanması

Applications of Mixed Distribution Models in Healthcare Systems

Melik KOYUNCU

 

8. Açık Ocak Üretim Planlaması için Örnek Bir Uygulama

A Sample Application for Open Pit Mine Production Planning

Ebru KARAKURT ve Ahmet Hakan ONUR

  

9. Effects of Feature Extraction Techniques on Classification of Turkish Texts

Nitelik Çıkarımı Yöntemlerinin Türkçe Metinlerin Sınıflandırılmasına Etkisi

Özge AKDOĞAN ve Selma Ayşe ÖZEL

 

10. A Strategic Solution to Turkey’s Intermediate Goods Problem: Ceyhan Energy Specialized Industrial Zone

Türkiye’nin Ara Ürünler Sorununa Stratejik Bir Çözüm: Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi

Fırat EKİNCİ ve Mehmet BİLGİLİ

 

11. Süt Endüstrisi Atıksularının Yukarı Akışlı Anaerobik/Aktif Çamur Reaktörleri ile Arıtılabilirlik Çalışması

Treatment of Dairy Industry Wastewater Using Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket/Activated Sludge Reactors

Şevket TULUN

 

12. Development of a Test Apparatus for Estimation of Friction Parameters at Linear Pneumatic Cylinders

Lineer Pnömatik Silindirlerin Sürtünme Parametrelerinin Değerlendirilmesi için Bir Test Düzeneğinin Geliştirilmesi

Mustafa DAĞDELEN ve Mehmet İlteriş SARIGEÇİLİ

 

13. Karbon Nanopartiküllerin Epoksi Yapıştırıcılarda Etkilerinin İncelenmesi

Investigation of Effects of Carbon Nanoparticles on Epoxy Adhesives

Sinan AYDIN

 

14. Fotokopi Merkezlerinde Uçucu Organik Bileşiklere Maruziyet

Exposure to Volatile Organic Compounds in Photocopy Centers

Gülnihal KARA

 

15. Urban Transformation and Public Housing in Residential Areas: Adana-Yüreğir District Public Housing Projects

Konut Alanlarında Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konutlar: Adana İli Yüreğir İlçesi Toplu Konut Projeleri

Fatma Seda ÇARDAK

 

16. TIG ve MIG Kaynağı ile İşlem Gören 304 ve 1040 Çeliklerin ITAB Bölgesindeki Mekanik Özelliklerin İncelenmesi

Investigation of the Mechanical Properties of 304 and 1040 Steels in the HAZ Region by TIG and MIG Welding

İsmail TOPCU

 

17. Enerji Etkin Bina Tasarımında Güneş Enerjisinden Pasif Yararlanma: Karataş Açık Ceza Evi Tekstil Atölyesi Projesi

Passive Solar Energy Utilization in Energy Efficient Building Design: Karataş Open Prison Textile Workshop Project

Mustafa YEĞİN

 

18. İnşaat Proje Organizasyonlarında Kişiler Arası Çatışma Çözüm Yaklaşımları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

The Relationship between Conflict Resolution Approaches and Personality Characteristics of Construction Project Organization

Tülay ÇİVİCİ

 

19. Jet Lüle ile İklimlendirmesi Yapılan bir Ofis Modelinde Konfor Seviyesinin (PMV/PPD) Sayısal Olarak Belirlenmesi

Numerical Determination of Comfort Level (PMV / PPD) in an Office Model with Jet Nozzle

Alper YILDIRIM ve Coşkun ÖZALP

 

20. Kitosan-Vişne Çekirdeği Kabuğu Pirolitik Çarı Kompozit Boncuklarının Sentezi ve Karakterizasyonu: Cr(VI) Gideriminde Kullanılması

Syntesis and Characterization of Chitosan-Cherry Kernel Shell Pyrolytic Charcoal Composite Beads: Using at the Cr(VI) Removal

Türkan ALTUN ve Hüseyin ECEVİT

 

21. İçme Sularında Bulunan E. Coli Bakterilerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle Tespiti 

Determination of E. Coli Bacteria in Drinking Waters Using Image Processing Techniques

Evren DEĞİRMENCİ, Ahmet Hilmi KALOĞLU, Emre GÜVEN, Samet DURAK ve Hakan ORBUK

 

22. Karayolu Temel/Alttemel Zemin Uygulamaları: Çorum/Merzifon Ayrımı-Mecitözü-Amasya/Turhal Ayrımı

Highway Foundation/Subbase Soil Applications: Çorum/Merzifon Road Junction-Mecitözü-Amasya/Turhal Road Junction

Özen KILIÇ ve Eren ÖZDAMAR

 

23. Metal İçerikli Örme Kumaşların Mukavemet ve Uzama Özelliklerinin İncelenmesi

Investigation of Strength and Elongation Properties of Metal Containing Knitted Fabrics

İlkan ÖZKAN

 

24. Yüksek pH Dayanımlı Yeni Tip Demir Şelat Formülünün Hazırlanması ve Yerfıstığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Preparation of New Type Iron Chelate Formula with High pH Resistance and Investigation of its Effects on Peanut

İlyas GÖNÜL, Anıl DELİKANLI ve Selahattin SERİN

 

25. Van İlindeki Tehlikeli Atıkların Mevcut Potansiyelinin Belirlenmesi

Determination of Current Potential of Hazardous Wastes in Van Province

Dilara ÖZTÜRK