Yıl: 2019 Cilt: 34 Sayı: 2

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 34   Sayı: 2   Yıl: 2019   ISSN 1019-1011

 

Editör Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

 

1. A Study on the Effect of Traverse Speed on Geometric Tolerances in Abrasive Waterjet Drilling of Aa7075 Aluminium Alloy

AA7705 Alüminyum Alaşımının Aşındırıcı Su Jeti ile Delinmesinde Traverse Hızının Geometrik Toleranslara Etkisinin Araştırılması

İsmail TEKAÜT

 

2. Adana ve Mersin’de Bulunan Etlik Piliç Kümeslerinde Oluşan Gübrenin Biyogaz ve Elektrik Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi

Evaluation of Biogas and Electricity Production Potential of Fertilizer in Broiler Poultry Houses in Adana and Mersin

Metin DAĞTEKİN, Ali AYBEK ve M. Emin BİLGİLİ

 

3. Adularya Yeraltı Maden Ocağında Bilgisayar Destekli Havalandırma Tasarımı

Computer Aided Ventilation Design in Adularya Underground Mine

Mustafa ÖNDER, Burak ÇAKIR ve Seyhan ÖNDER

 

4. Alternatif Yakıt Olarak Lignoselülozik Etanol Üretimi: İplikhane Pamuk Telefleri Üzerine Bir Çalışma

Production of Lignocellulosic Ethanol as an Alternative Fuel: A Study on Cotton Yarn Wastes

Aslı ABDULVAHİTOĞLU

  

5. Analysis of the Loads Acting on Rotary Kiln & Hydraulic Design

Döner Fırına Etki Eden Yüklerin Analizi ve Hidrolik Dizayn

Sadık ÜNAL ve Abdul Kadir EKŞİ

 

6. Atık Isı Geri Kazanım Sistemlerine Yönelik Literatür Araştırması ve Sanayiden Örnek Vaka İncelemesi

A Review on Waste Heat Recovery Systems and a Case Study from Industry

Nehir TOKGÖZ ve Ömer ÖZGÜN

 

7. Atık Pil Tozu Liç Kalıntısındaki Manganın Çözünürlüğü için Optimum Koşulların Yanıt Yüzey Yöntemiyle Belirlenmesi

Determination of Optimal Conditions for Dissolution of Manganese in the Leach Residue of Waste Battery Powder by Response Surface Method

Gülistan Deniz TURHAN ÖZDEMİR ve Nizamettin DEMİRKIRAN

 

8. Çukurova Üniversitesi’nde Ölçülen Güneş Işınım Verileri Analizi

Analysis of Solar Radiation Data Measured at Cukurova University

Nuri EMRAHOĞLU ve İlhami YEĞİNGİL

 

9. Doğrusal Yükleri Besleyen Şebeke Bağlantılı PV/Akü Sisteminin Tasarımı ve Tam/Kısmi Gölgelenme Durumlarında Performans Analizi

Modeling and Performance Analysis of Grid Tied Photovoltaic Panel/Battery System Feeding Linear Loads on Complete/Partial Shading Conditions

Kemal AYGÜL, Tuğçe DEMİRDELEN ve Mehmet TÜMAY

 

10. Effect of Bimodal and Monosized Grinding Media on Dry Grinding of Barite

Baritin Kuru Öğütülmesinde Karışık ve Tek Tip Öğütücü Ortamın Etkisi

Diler KATIRCIOĞLU BAYEL

 

11. Endüstriyel Ham Madde Atıklarının Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği

Usability of Industrial Raw Material Wastes as Filling Material

Gül KARAKILÇIK ve Sedat TÜRKMEN

 

12. Experimental Investigation of Stretchability and Bendability Characterization of AISI 1020 Steel

AISI 1020 Çeliğinin Gerilebilirlik ve Eğilebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Funda KAHRAMAN, Mustafa Kemal KÜLEKCİ ve Mehmet KÜÇÜK

 

13. Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne ait Ömerler Yeraltı Ocağındaki Bantlı Konveyörlerin Verimlilik Analizi

The Productivity Analysis of Belt Conveyors in Ömerler Underground Mine of Western Lignite Corporation

Özer ÖREN, Şahin YUVKA, Cem ŞENSÖĞÜT ve İ. Göktay EDİZ

 

14. Gövdesi Dolu ve Dairesel Boşluklu Yalıtımsız Kompozit Döşeme Kirişlerinin Yangın Davranışının Deneysel İncelenmesi

Fire Testing and Behavior of Unprotected Solid and Cellular Steel-Concrete Composite I-Beams

Pınar SUNAR BÜKÜLMEZ ve Oğuz Cem ÇELİK

 

15. Irreversibility Analysis of a Minibus Air-Conditioner for Different Condensation Pressures

Farklı Yoğuşma Basınçları için Minibüs Klimasının Tersinmezlik Analizi

İbrahim KARAÇAYLI ve Erdoğan ŞİMŞEK

 

16. Kelime Temsil Yöntemleri ile Kelime Benzerliklerinin İncelenmesi

Investigation of Word Similarities with Word Embedding Methods

Murat AYDOĞAN ve Ali KARCI

 

17. Berdan ve Kazanlı (Mersin-Güney Türkiye) Sondajlarının Ostrakod Topluluğu

The Ostracod Assemblage of the Berdan and Kazanlı (Mersin-S Turkey) Drillings

Ümit ŞAFAK

 

18. Porter’ın Beş Kuvvet Modeli Temelinde Konut Sektöründeki Rekabeti Etkileyen Faktörlerin Analizi

Analysis of Factors Affecting Competition in Housing Sector on the Basis of Porter’s Five Force Models

Ali Şeref CENGİZ, Serkan AYDINLI ve Emel ORAL

 

19. Eğik Çekme Yükü Etkisindeki Tekil Kazığın Üç Boyutlu Sayısal Analizi

Three Dimensional Numerical Analysis of Single Pile Under Inclined Uplift Load

Buse EMİRLER, Mustafa TOLUN ve Abdulazim YILDIZ

 

20. Universal Design Equations for Fractional Order PID Control of Plants with Time Delay

Gerçek Zaman Gecikmeli Rasyonel Transfer Fonksiyonuna Sahip Sistemlerin Kontrolü için Kesirli Mertebeden Oransal-Entegral-Türevsel (PID) Bir Kontrol Edicinin Genel Tasarım Denklemleri

Mehmet Emir KOKSAL

 

21. Development of a Preliminary Blasting Design and Assessment of Environmental Impacts for a Quarry

Bir Taş Ocağı için Ön Patlatma Tasarımı Geliştirilmesi ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

Mehmet AKSOY, Hakan AK ve Adnan KONUK

 

22. Yüzey Pürüzlülüğü Ölçme İşleminde Ölçme Belirsizliği Hesapları ve Belirsizlik Bütçesi Tablosu

Measurement Uncertainty Calculations in Surface Roughness Measurement and  Uncertainty Budget Table

Anıl AKDOĞAN ve Ali Serdar VANLI

 

23. Farklı Yöntemler ile Üretilen MgO Takviyeli Alüminyum Kompozitlerde Mekanik Davranışların Karşılaştırılması

Comparison of Mechanical Behavior of MgO Reinforced Aluminum Composites Produced by Different Methods

Muharrem PUL

 

24. Katı Nem Alıcı Bir Rotorun Farklı Çalışma Şartları için Modellenmesi

Modeling of a Solid Desiccant Wheel for Different Operating Conditions

Kamil Neyfel ÇERÇİ, Ertaç HÜRDOĞAN ve Osman KARA

 

25. Sera Mikro-İklim Şartlarının Dinamik Modellenmesi

Dynamic Modeling of Greenhouse Micro-Climate Conditions

Gökhan ARSLAN ve Sinan DÖLEK