Yıl: 2020 Cilt: 35 Sayı: 1

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 35   Sayı: 1   Yıl: 2020   ISSN 1019-1011

 

Editör Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

 

1. Ürgüp Bölgesinde Olasılık Dağılımları ile GaAs Tip PV Enerji Üretim Potansiyelinin Modellenmesi

Modeling of GaAs Type PV Energy Production Potential with Probability Distributions in the Ürgüp Region

İlker MERT

 

2. Araç Parçalarının MEMS Manyetometre Sensör Çıktısına Etkisi

Effect of the Components of a Vehicle on a MEMS Magnetometer Sensor Output

Murat BAKIRCI

 

3. Farklı Atık Malzemeler ile Stabilize Edilmiş İnce Daneli Zeminin Mühendislik Özellikleri

Engineering Properties of Fine-Grained Soil Stabilized with Different Waste Materials

Firdevs UYSAL, Vedat YILMAZ ve Hüseyin Mert TOPÇU

 

4. Non-linear Control of Inverted Pendulum

Ters Sarkaç Sisteminin Doğrusal Olmayan Kontrolü

Serdar COŞKUN

 

5. Art Arda Farklı Mesafelerde Bulunan İki Binanın Akış Analizi

Flow Analysis of Two Consecutive Buildings at Different Distances

Ahmet FERTELLİ ve Mehmet BALTA

 

6. Failure Analysis of Low-density Polymer Foam Core Sandwich Structures under Three-point Bending Loading

Üç Nokta Eğilme Yüklemesi Altındaki Düşük Yoğunluklu Polimer Köpük Sandviç Yapıların Hasar Analizi

Çağrı UZAY ve Necdet GEREN

 

7. Peyniraltı Suyunun Koagülasyon/Flokülasyon Yöntemiyle Arıtılmasında Doğal Bir Koagülant Olan Montmorillonitin Kullanılması

The Use of Montmorillonite, A Natural Coagulant, for The Treatment of Whey by Coagulation/Flocculation Method

Ayşe ÖZGÜVEN, Tuba BAYRAM, Dilara ÖZTÜRK ve Erdinç ALADAĞ

 

8. Metamalzeme Yapılarıyla Fraktal Anten Parametrelerinin İyileştirilmesi

Improvement of Fractal Antenna Parameters with Metamaterial

Emin ÜNAL ve Ceren DOĞAN

 

9. Tasnif Edilmiş İnşaat Yıkıntı Atıklarından Elde Edilen Harman Tuğlası, Delikli Tuğla ve Çatı Kiremitinden Oluşan İkili Karışımların Geopolimer Hamur Üretiminde Değerlendirilmesi

Assessment of Clay Brick, Hollow Brick and Roof Tile Provided from Assorted Construction and Demolition Waste in Geopolymerization

Raci BAYER, Hüseyin ULUGÖL, İlhami DEMİR, Gürkan YILDIRIM ve Mustafa ŞAHMARAN

 

10. Gözebaşı Köyü (Elazığ Güneyi) Çevresindeki Yüksekova Karmaşığı’na ait Volkanik Kayaçların Jeokimyasal Özellikleri

Geochemical Properties of the Volcanic Rocks of Yüksekova Complex Around Gözebaşı Village (South of Elazığ)

Melek URAL

 

11. Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi için Veri Entegrasyonu Uygulaması

A Data Integration Application for Occupational Health and Safety Management in the Mining Industry

Mustafa ERKAYAOĞLU

 

12. Doğal Bir Madde Olan Nişastadan Aktif Karbon Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Adsorbent Olarak Kullanımı

Preparation of Activated Carbon from Natural Starch, its Characterization and Use as an Adsorbent

Ömer KAZAK

 

13. Fabrication and Characterization of CuO Nanostructures: Applications in Electrocatalytic Hydrogen Production

CuO Nanoyapıların Karakterizasyonu ve Üretimi: Elektrokatatlitik Hidrojen Üretimindeki Uygulamaları

Evrim BARAN AYDIN

 

14. Heat Conduction Analysis of Two-Dimensional Anisotropic Plate

İki Boyutlu Anizotropik Plakanın Isı İletim Analizi

Durmuş YARIMPABUÇ, Ertuğrul CİHAN, Kerimcan ÇELEBİ ve Mehmet EKER

 

15. Feeding Electricity Ring Grids with Minimum Interruption Using Fuzzy Logic Based Relay Coordination Scenarios Under Interruption Conditions

Kesinti Koşullarında Bulanık Mantık Tabanlı Röle Koordinasyon Senaryolarını Kullanarak Minimum Kesintili Elektrik Halka Şebekelerinin Beslenmesi

Mehmet Uğraş CUMA, İrfan DEMİRAY ve Murat Mustafa SAVRUN

 

16. Elektrodepolanmış Nanokompozit Kaplamalarda Elektrolit Bileşenlerinin Etkisi

Effect of Electrolyte Components on Electrodeposited Nanocomposite Coatings

Ersin ÜNAL, Abdulkadir YAŞAR ve İsmail Hakkı KARAHAN

 

17. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Sürekliliği Sağlamak için Optimum Enerji Karışımının Belirlenmesi: Kahramanmaraş Bölgesinde Bir Uygulama

Determination of the Optimal Energy Mix to Ensure Continuity in Renewable Energy Sources: an Application in the Kahramanmaraş Region

İsrafil KARADÖL, Ceyhun YILDIZ, Hakan AÇIKGÖZ ve Mustafa ŞEKKELİ

 

18. Yumurtalık Fayı’nın Holosen Aktivitesinin Araştırılması (Ceyhan-Adana)

Investigation of Holocene Activity of the Yumurtalık Fault (Ceyhan-Adana)

Meryem KARA, Ulvi Can ÜNLÜGENÇ, Hasan ELMACI ve Tamer Y. DUMAN

 

19. Ağ Elemanı Özelliklerinin Sayısal Model Sonuçları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Determining the Effect of Computational Grid Properties on Numerical Model Results

Oğuz ŞİMŞEK, Hüseyin İŞLEK ve M. Sami AKÖZ

 

20. LiBr-Su Çözeltili Absorpsiyonlu Soğutma Çevriminin Soğutma Etkinliğinin Çeşitli Şartlarda Simülasyonu

Simulation of LiBr-Water Absorption Refrigeration Cycle Cooling Performance at Various Conditions

Mehmet Tahir ERDİNÇ, Arif Emre AKTAŞ ve Alper YILMAZ

 

21. Effect of Boundary Conditions on Natural Frequencies of Orthotropic-Cored Composite Sandwich Beams

Sınır Şartlarının Ortotrpik Çekirdekli Kompozit Sandviç Kirişlerinin Doğal Frekanslarına Olan Etkisi

Sefa YILDIRIM

 

22. Şevli Yapılarda Jeoteknik Ölçüm ve Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi (Şişli-İstanbul)

Geotechnical Measurement and Evaluation of Measurement Data in Slope Structures (Şişli-İstanbul)

Veli KESKİN ve Sedat TÜRKMEN

 

23. Pressure Influence on the Thermophysical Properties of 316L Austenitic Stainless Steels Manufactured By Powder Metallurgy Method

Toz Metalurjisi ile Üretilen 316L Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Termofiziksel Özelliklerin Üzerindeki Basıncın Etkisi

Ayşe Nur ACAR, Abdul Kadir EKŞİ ve Ahmet EKİCİBİL

 

24. Dökme Demir Malzemelerin Karbür Uçlarla Delme İşleminde Proses Parametrelerinin Optimizasyonu

Optimization of Process Parameters in Drilling of Cast Iron Materials with Carbide Drills

Onur ERTUĞRUL, Oğuzcan GÜZELİPEK, Tuğrul SOYUSİNMEZ, Ali Tuğberk AKDOĞAN ve Aziz Burak GÜNEŞ

 

25. Yaya Yollarında Kullanılan Farklı Zemin Döşeme Malzemelerinin Kullanım Performanslarının Belirlenmesi

Determination of the Usage Performance of Different Flooring Materials Used on Pedestrian Roads

Ali SARIIŞIK ve Songül CAN