Yıl: 2018 Cilt: 33 Sayı: 2

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 33   Sayı: 2   Yıl: 2018   ISSN 1019-1011


Editör Kurulu / Editorial Board
Amaç ve Kapsam / Aim and Scope
İçindekiler / Contents
1. İşletmelerde İnovasyon Faaliyetlerini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi
Determination and Prioritization of Parameters that Affect Innovation Activities in Companies
Murat OTURAKÇI


2. Kireçtaşı Mermerlerinin Fiziko-mekanik Özellikleri ile P Dalga Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of The Relationship between P Wave Velocity and Physico-mechanical Properties of Limestone Marbles
Özen KILIÇ, Esma KAHRAMAN ve Ahmet Mahmut KILIÇ

3. Çamlıyayla (Mersin) Yöresindeki Magmatik Kompleksin Petrografisi ve Jeokimyası, Güney Türkiye
The Petrography and Geochemistry of the Magmatic Complex from the Çamlıyayla (Mersin) Area, Southern Turkey
Utku BAĞCI, Hayati KOÇ, Murat CAMUZCOĞLU ve Musa ALPASLAN


 4. Sürdürülebilir Yapı Malzemesi Hedefiyle Demir Çelik ve Plastik Endüstrisi Atıklarının Geri Kazanımı
Recovery of Wastes of Iron-Steel and Plastic Industries for Sustainable Construction Material
Merve TUNA KAYILI, Gülser ÇELEBİ ve Abdulmecit GÜLDAŞ

5. Hibrit Donatılı Basit Mesnetli Betonarme Kirişlerin Yük-Deplasman Davranışının İncelenmesi
Investigation of Load-Displacement Behavior of Hybrid Reinforced Simply Supported Concrete Beams
İsmail ÜNSAL, Serkan TOKGÖZ, İsmail H. ÇAĞATAY ve Cengiz DÜNDAR

6. Okul Binalarında Isı Yalıtımı Maliyetinin Araştırılması
Investigation of Thermal Insulation Cost of the School Buildings
Deniz BAYRAKTAR ve Emre Artun BAYRAKTAR


7. Inconel 625–AISI 304L Malzeme Çiftinin Yüksek Nikelli İlave Metal ile Birleştirilmesi: Mikroyapısal ve Mekanik Özellikler
Joining of Inconel 625 and AISI 304L Dissimilar Material Pairs using High-Nickel Content Filler Metal: Microstructural and Mechanical Properties
Mustafa TÜMER

8. Üniversite Kampüs Binaları için Enerji Etüdü: Örnek Çalışma
Energy Audit for Campus Buildings of University: A Case Study
Selmin Ener RÜŞEN, Mehmet Ali TOPÇU, Gamze Karanfil CELEP, Seyit Alperen ÇELTEK ve Aydın RÜŞEN

9. Mersin İli'nde Kullanılan Yer Değiştirebilir Ofis-Konteyner Elektrik İhtiyacının Güneş Pili Sistemi ile Karşılanması ve Maliyet Analizi
Solar Cell Usage In An Offıce Conteyner In Mersin For Meetıng Electricity Demand And Cost Analysis
Bengi GÖZMEN ŞANLI ve Elif TURNA DİLSEL


10. Experimental and Analytical Investigation of Heat Transfer Coefficient of a Water Cooled Condenser for Different Water Flows and Condensation Pressures
Değişen Su Debisi ve Yoğuşma Basıncı İçin Bir Su Soğutmalı Yoğuşturucunun Isı Transferi Katsayısının Deneysel ve Analitik İncelenmesi
İbrahim KARAÇAYLI, Erdoğan ŞİMŞEK, Lütfiye ALTAY ve Arif HEPBAŞLI

11. Bir Deponi Alanı Sızıntı Sularının Çevresel Etkilerinin Jeofizik ve Su Kimyası Yöntemleriyle İncelenmesi
Studying of Environmental Effects of A Disposal Area Leachates with Geophysical and the Water Analyses Methods
Sevda ÖZEL

12. Bead Size Distribution Dependency on Reactor Geometry and Agitation Conditions of Polystyrene Production with Suspension Polymerization
Polistirenin Süspansiyon Polimerizasyonuyla Üretiminde Tanecik Boyutu Dağılımının Reaktör Geometrisi ve Karıştırma Koşulları ile İlişkisi
Ebru ERÜNAL


13. Ni50Mn36Sn14 Heusler Alaşımının Yumuşak Manyetik Karakteri
Soft Magnetic Characteristic of Ni50Mn36Sn14 Heusler Alloy
Ayşe DURAN

14. Uçucu Kül Yerine Kullanılan Atık Cam Tozunun Kendiliğinden Yerleşen Betonların Taze, Mekanik ve Durabilite Özellikleri Üzerine Etkisi
The Effect of Waste Glass Powder Using Instead of Fly Ash on the Fresh, Mechanical and Durability Properties of Self Compacting Concretes
Hasan Erhan YÜCEL

15. Zamansal Baz Uzunluğunun İleri Nesil Yapay Açıklı Radar Uydu Verilerinin Konum Doğruluğu Üzerindeki Etki Analizi
Analyzing the Effect of Temporal Baseline on the Geolocation Accuracy of Next Generation Synthetic Aperture Radar Data
Umut Güneş SEFERCİK


 16. Narlı Kumunun Üç Eksenli Kayma Davranışı
Triaxial shear behavior of Narlı Sand
Zuheir KARABASH, Ali Fırat ÇABALAR ve Süleyman DEMİR

17. Tornalamada Oluşan Yüzey Pürüzlülüğünün Yorulma Ömrüne Etkisinin Teorik Değerlendirilmesi
Theoretical Evaluation of The Surface Roughness Effect on The Fatigue Life in Turning
Hacı Bekir ÖZERKAN

18. Adana Şehir Merkezindeki Topraklarda Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması
Investıgatıon Of Heavy Metal Pollutıon In The Soil At Adana Cıty Center
Mustafa AKYILDIZ ve Burcu KARATAŞ


19. An Experimental Setup to Evaluate Sensory Substitution Methods for Upper Limb Robotic Prostheses
Üst Ekstremite Robot Protezleri için Duyusal İkame Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Amaçlı Bir Deney Düzeneği
Mehdi HOJATMADANİ ve Evren SAMUR

20. Organik Rankine Çevriminde Farklı Tip Akışkanlarda Türbin Giriş Sıcaklığı ve Basıncının Sistem Bileşenlerindeki Tersinmezlik Değerlerine Etkisinin Belirlenmesi
Determination of Impact of Turbine Input Temperature and Pressure on the Irreversibility Values in System Components of Different Type Fluids in ORC
Remzi ŞAHİN, Sadık ATA ve Ali KAHRAMAN


21. Tarsus-Pozantı Otoyolu Kaçış Rampalarında Kullanılan Agregaların Geoteknik Özellikleri
Geotechnical Properties Of The Aggregates Used For The Tarsus-Pozantı Highway Escape Ramps
Hatice Merve ÇETİN ve Mehmet ÇAKIROĞLU


22. Betonun Elastisite Modülünün Agrega/Kayaç Özelliklerinden Tahmini
Estimation of Elastic Modulus of Concrete from Aggregate/Rock Properties
Ahmet TEYMEN


23. Doğal Atık Malzemeler ve Biyoçarları ile Biyobozunur Özellikte Yeni Epoksi-bazlı Kompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Preparation and Characterization of New Epoxy-Based Composites With Biodegradable Natural Waste Materials and Their Biochars
Süheyla KOCAMAN, Gülnare AHMETLİ ve Merve SOĞANCIOĞLU


 24. Betonarme Yapıların Deprem Etkisi Altında Performans Analizlerinin Yapılması ve Güçlendirilmesi
Performance Analysis and Strengthening of Reinforced Concrete Structures under Earthquake Impact
Jülide YÜZBAŞI ve Hüseyin R. YERLİ


 25. PCB Dairesel Yama Anten Tabanlı Etanol ve Metanol Algılayıcı Tasarımı
PCB Circular Patch Antenna Based Ethanol and Methanol Sensor Design
Oğuzhan AKGÖL