Yıl: 2017 Cilt: 32 Sayı: 3


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 32   Sayı: 3   Yıl: 2017   ISSN 1019-1011Yayın Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents1. Finite Element Modeling of Cyclic Behavior of a Reinforced Concrete Chimney Section
Betonarme Baca Kesitinin Tekrarlı Yükleme Altındaki Davranışının Sonlu Elemanlar Metodu ile Modellenmesi
Sami A. KILIÇ

2. Antakya-Cilvegözü Karayolu Etrafındaki Tarım Arazilerinde ve Bitkilerdeki Ağır Metal Kirliliği
Heavy Metal Pollution in Agricultural Lands and Plants around Antakya–Cilvegözü Highway

Abdullah ÖZKAN

3. Geri Dönüş Havalı İklimlendirme Sistemlerinde Enerji ve Ekserji Analizi
Energy and Exergy Analysis in Recirculating Air Conditioning Systems

Ali GÜNGÖR, İbrahim KARAÇAYLI, Erdoğan ŞİMŞEK ve Yücel CANLI

4. Glukonik Asit ve Hidroklorik Asit ile Atık Alkali Pillerden Çinko ve Mangan Gideriminin İncelenmesi: Taguchi Deney Tasarımı
Investigation of Manganese and Zinc Removal with Gluconic Acid and Hydrochloric Acid from Waste Alkaline Batteries: Taguchi Experimental Design
Emine SAYILGAN ve Gözde KARACAN

5. Investigation of Velocity Distribution and Turbulent Energy for the Different Tip Shaped Projectiles
Farklı Uç Şeklindeki Mermiler için Hız Dağılımı ve Türbülans Enerjisinin Araştırılması
Mehmet Hanifi DOĞRU

6. Karides Atıklarından Elde Edilen Kitosan Biyopolimerinin Yünlü Kumaşların Antibakteriyel Özellikleri Üzerine Etkisi

Effect of Chitosan Biopolymer Obtained from Shrimp Wastes on Antibacterial Properties of Woolen Fabrics
Mahmut TAŞ, Emel Ceyhun SABIR ve Aygül KÜÇÜKGÜLMEZ

7. Kayma Dalgası Hızı (Vs) Kullanılarak Erciş (Van) Yerleşim Alanının Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Liquefaction Potential of Erciş (Van) Settlement by using Shear Wave Velocity (Vs)
İsmail AKKAYA, Ali ÖZVAN, Mutluhan AKIN, Müge AKIN ve Uğur ÖVÜN

8. Kent Geometrisine Bağlı Olarak Kentsel Isı Adası Etkisinin Belirlenmesi: Konya Örneği
Determination of the Urban Heat Island Effect Related to Urban Geometry: The Example of Konya

Fatih CANAN

9. Liquid, Gas Chlorine and On-site Generation in Drinking Water Facilities Design Consideration and Comparison of Operating Costs
İçme Suyu Tesislerinde Sıvı, Gaz Klorlama ve Yerinde Klor Üretimi Tasarım Esasları ve İşletme Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Eprar ÖZEL ÇELİK, Ümmükülsüm ÖZEL AKDEMİR ve Hakan ÇELİK


10. Performance and Economic Analysis of a Variable Refrigerant Flow (VRF) System
Değişken Soğutucu Akışkan Debili Bir Sistemin Performans ve Ekonomik Analizi

Alper YILDIRIM, Ertaç HÜRDOĞAN ve Coşkun ÖZALP


11. Süprem Örme Kumaşlarda Kalınlık, Hava Geçirgenliği ve Boncuklanma Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Thickness, Air Permeability and Pilling Properties of Single Jersey Fabrics

Deniz Mutlu ALA, Gamze GÜLŞEN BAKICI ve Aslı ABDULVAHİTOĞLU


12. Tek ve İki Bina Etrafındaki Rüzgâr Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Numerical Analysis of Wind Effect Around Single and Two Buildings

Ahmet FERTELLİ ve Mehmet BALTA


13. The Technical Revisions Required to Prevent Electricity Theft
Elektrik Kaçırmayı Engellemek için Gerekli Olan Teknik Revizyonlar

Abdulkerim KARABİBER


14. Türkiye’nin Altı Sigma Uygulama Haritası
Six Sigma Implementation Map in Turkey

Meryem ULUSKAN


15. Farklı Kalsinasyon Sıcaklıklarında Elde Edilen Kostik Kalsine Manyezitlerin Yüzey Alanlarının ve Porozitelerinin Belirlenmesi
Determination of Surface Areas and Porosities of Caustic Calcined Magnesites Obtained at Different Calcination Temperatures

Mehmet TÜRKMENOĞLU, Nil YAPICI, Mesut ANIL ve Özen KILIÇ


16. Faz Değiştirme ile Isı Depolamada Kullanılan Parafin-Grafit, Parafin-Kanatçık ve Saf Parafinli Yapıların Performans Analizi
Performance Analysis of Paraffin-Graphite, Paraffin-Fin, and Pure Paraffin Structures Used in Phase Change Energy Storage

Mohammad AZARİFAR, S. Kazım SÖMEK ve Nazlı DÖNMEZER


17. Halep Minarelerinin Rekonstrüksiyonu için Alternatif Yaklaşım
Alternative Approach for Reconstruction of Aleppo Minarets

Abdullah BÜLBÜL, Salah HAJ İSMAİL ve Rukiye ÇETİN


18. Malahit Cevherinin Perklorik Asit Çözeltilerindeki Çözünürlüğünün İncelenmesi
Investigation of Dissolution of Malachite Ore in Perchloric Acid Solutions

Mehmet Kayra TANAYDIN ve Nizamettin DEMİRKIRAN


19. Horzum Yaylasındaki Pb-Zn Madeninin Atıkları ve Drenaj Sularındaki Arsenik ve Ağır Metallerin İncelenmesi
Investigation of Arsenic and Heavy Metals in Mine Wastes and Drainage Waters at A Pb-Zn Mine at Horzum Plateau

Mesut BAŞIBÜYÜK ve Başak Deniz ERGÜN


20. Killi Zeminlerde Permeabilite ve Efektif Gerilmenin Kompaksiyon Enerjisine Bağlı Olarak Değişimi
Changes of Permeability and Effective Stress Compacted Clayey Soils Depending on the Compaction Energy
Emre PINARCI, Meltem TAŞÇI ve Hasan ÇETİN


21. Feldispat Cevherinin Flotasyon ile Zenginleştirilmesinde Tane Boyutu Değişiminin Etkisi
The Effect of Particle Size Change on Enrichment of Feldspar Ore by Flotation
Fırat BURAT


22. Süs Bitkisi Toprağında Arıtma Çamuru Stabilizasyonu
Stabilization of Sewage Sludge in Ornamental Plant Soil
Gülgün DEDE


23. Stator Feedforward Voltage Estimation Based Sensorless Permanent Magnet Synchronous Generator Drive Using Multi-Parameter Estimation Based on MRAS
MRAS Tabanlı Çoklu-Parametre Tahmini ile Güçlendirilmiş İleri Beslemeli Stator Gerilim Tahminine Dayanan Sensörsüz Sürekli Mıknatıslı Senkron Generatör Kontrolü
Ömer Cihan KIVANÇ ve Salih Barış ÖZTÜRK


24. A New Adaptive Particle Swarm Optimization Based on Self-Tuning of PID Controller for DC Motor System
Yeni Bir Adaptif Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması Kullanarak DC Motor için Öz Ayarlamalı PID Kontrolör Tasarımı
Hussein ALRUIM ALHASAN ve Mahit GÜNEŞ


25. Kükürt ve Kül Giderimi Yapılmış Pirolitik Karbon Siyahı Katkılı MgO-C Refrakterlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Mechanical Properties of MgO-C Refractories Produced by Pyrolytic Carbon Black with Removal of Sulfur and Ash
Tuba BAHTLI, Veysel Murat BOSTANCI, Derya Yeşim HOPA ve Şerife YALÇIN YASTI