Yıl: 2018 Cilt: 33 Sayı: 1


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 33   Sayı: 1   Yıl: 2018   ISSN 1019-1011Editör Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents1. Geleneksel Van Evlerinin Cephe Özellikleri ve Tipolojisi Üzerine Bir İnceleme
An Analysis of the Façade Features and Typology of Traditional Van Houses
Gökhan UŞMA ve Nur URFALIOĞLU

2. Statistical Analysis of Wind Energy Density in the Babuburnu-Çanakkale Region of Turkey
Bababurnu-Çanakkale Bölgesindeki Rüzgar Enerji Yoğunluğu İstatistik Analizi
Akın İLHAN, Mehmet BİLGİLİ ve Beşir ŞAHİN


3. Klorürlü Ortamda Yumuşak Çeliğin Elektrokimyasal Davranışlarına Çakşır (Ferula Elaeochytris K.) Özütünün İnhibisyon Etkisinin Belirlenmesi
The Effects of Ferula (Ferula elaeochytris K.) to Electrochemical Behaviour of Mild Steel in Chloride Medium
Mustafa Kemal SANGÜN ve Güray KILINÇÇEKER


4. 1.2714 Çeliği Üzerine Sert Dolgu Kaynağı ile Kaplanmış Fe-Cr-V Esaslı Alaşımın Malzeme Özelliklerinin İncelenmesi
Examination of Materials Properties of Fe-Cr-V Hardfacing Coating Deposited on 1.2714 Steel
Simge GENÇALP İRİZALP, Nurşen SAKLAKOĞLU, Gizem İLDAŞ ve Selçuk DEMİROK


5. Balıklıgöl Havzası Su Kaynaklarının Nitrat ve Nitrit Seviyelerinin Belirlenmesi
Determination of Nitrate and Nitrite Levels of Water Resources in Balikligol Basin
Recep YETİŞ, A. Dilek ATASOY, Ayşegül DEMİR YETİŞ ve M. İrfan YEŞİLNACAR

6. Kentsel Arama Kurtarma Birliklerinin Yerleşim Yeri Problemi Çözümünde Matematiksel Programlama ve Simülasyon Yaklaşımları: İstanbul Örneği
Mathematical Programming and Simulation Approaches for Location Problems of Urban Search and Rescue Teams: Case Study of Istanbul
İrfan MACİT, S. Noyan OĞULATA ve Z. Nazan ALPARSLAN

7. Güneş Hücrelerinin Performansına Baranın Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Busbar Effect on Performance of Solar Cells
Fırat EKİNCİ

8. Gerilim Kontrollü İkinci Nesil Akım Taşıyıcı Tabanlı Yüksek Kazançlı Bant Geçiren Süzgeç
High Gain Band Pass Filter Based on Voltage Controlled Second Generation Current Conveyor
Murat AKSOY

9. Kuru Tip Transformatör Optimizasyonuna Yeni Bir Yaklaşım: Ateş Böceği Algoritması
A New Approach to Dry Type Transformer Optimization: Firefly Algorithm
Tuğçe DEMİRDELEN


10. Yumuşak Zemin Model Parametrelerinin Zemin Davranışına Etkisi
Effect of Soft Soil Model Parameters on Soil Behavior
Firdevs UYSAL, Baki BAĞRIAÇIK ve Abdulazim YILDIZ

11. Yüksek Verimli Transformatörlerin Yatırım Geri Dönüş Sürelerinin İncelenmesi
Investigation of Investment Return Periods for High Efficiency Transformer
Hüzeyfe DOGRUKAN, Ahmet TEKE ve Lütfü SARIBULUT


12. Erken Yaş Yüksek Dayanımlı Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerle Üretilen Onarım Sistemlerinin Eğilme Performansı ve Yansıma Çatlağı Davranışı
Flexural Performance and Reflective Cracking Behavior of Repair Systems Produced with High-Early-Strength Cementitious Composites
Gürkan YILDIRIM

13. Adana İli Seyhan İlçesindeki Su Depolarının Bakteriyolojik ve Fizikokimyasal Açıdan İncelenmesi
Bacteriological and Physicochemical Investigation of Residential Water Storage Tanks in the District of Seyhan, Adana Province
Rozelin AYDIN ve Yağmur ATAKAV

14. Effect of Eu Doping on the Structural, Magnetic and Magnetocaloric Properties in La0.85Ag0.15MnO3
La0.85Ag0.15MnO3 Yapısına Eu Katkılamasının Yapısal, Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklere Etkisi
Mustafa AKYOL

15. Dikdörtgen Kesitli Viskoelastik Sikloid Çubukların Zorlanmış Titreşimi
Forced Vibration of Viscoelastic Cycloidal Bars with Rectangular Cross-Sections
Beytullah TEMEL, Timuçin Alp ASLAN ve Ahmad Reshad NOORI

16. Murgul Bakır Madeni-Damar Atık Barajı (Artvin) Alanındaki Yeraltı ve Yüzey Suyu Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri ve Boya Deneyi
The Hydrogeological Properties of Groundwater and Surface Water in the Damar Tailings Dam-Murgul Copper Mine Site (Artvin, NE Turkey) and Dye Experiment
Erkan DİŞLİ


17. Study of using Calcium Carbide Slag to Prepare Calcium Oxide Briquettes by Molding and Calcination Processes through Taguchi Method
Taguchi Metodu ile Kalsiyum Karpit Cürufundan Kalıplama ve Kalsinasyon Yöntemleri Uygulanarak Kalsiyum Oksit Briketlerinin Hazırlanması
Mahmut ALTINER


18. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Mevzuatının Türkiye İnşaat Sektöründe Uygulanma Düzeyi
Determining the Application Level of Occupational Health and Safety Legislation in Construstion Sector in Turkey
Şahin Tolga GÜVEL ve Emel LAPTALI ORAL


19. Denim Kumaşlarda Farklı Yıkama İşlemlerinin Kumaşların Fiziksel Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the Different Washing Processes on the Physical Characteristics of Denim Fabrics
Eylen Sema DALBAŞI ve Gonca ÖZÇELİK KAYSERİ


20. Yüksek Isı Ortamının Otomat Çeliklerinin Yorulma Ömrüne Etkisinin İncelenmesi
An Investigation of Effect of High Temperature Environmental to Fatigue Life of Cutting Steels
Rahim ÖZGÜN, Ercan KÖSE, Mustafa Kemal KÜLEKÇİ, Uğur EŞME ve Şeref ÖCALIR


21. Bodur Mürver (Sambucus ebulus L.) ile Yün İpliklerin Boyanması
Dyeing of Wool Yarn with Dwarf Elder (Sambucus ebulus L.)
Halil ÖZDEMİR


22. Evaluation of Different Types of Limestones used As Marble by Nondestructive Test Methods
Tahribatsız Yöntemlerle Farklı Kireçtaşlarının Mermer Olarak Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Elif ERDEVE ÖZVAN, İsmail AKKAYA, Ali ÖZVAN, Mücip TAPAN ve Mesut BOR


23. Şantiyelerde Yaşanan Güncel İş Kazaları, Çalışan Farkındalıkları ve Eğitim Seviyeleri Arasındaki İlişki
Current Occupational Accidents and the Relationship Between the Employee Awareness and the Education Levels
Savaş BAYRAM


24. Herkes için Erişilebilir Diş Polikliniği Tasarımı
Accessible Dental Clinic Design for Everyone
Özlem ŞENYİĞİT

25. Farklı Güç Oranları için Dikdörtgen Dalga Kılavuzu Güç Bölücülerinin Karakteristiklerinin İncelenmesi
Investigation of the Characteristics of the Rectangular Waveguide Power Dividers for Different Power Ratios
Abdullah GENÇ, İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT, Tuna GÖKSU ve Selçuk HELHEL