Yıl: 2018 Cilt: 33 Sayı: 4

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 33   Sayı: 4   Yıl: 2018   ISSN 1019-1011

 


Editör Kurulu / Editorial Board

 Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

 

 

1. Bir Güneş Havuzundan Üretilecek Elektrik ile Hidrojen Elde Etme Sisteminin Performansının Teorik Olarak İncelenmesi

The Theoretical Investigation of Performance of the Hydrogen Attaination System with Electricity from a Solar Pond

Ayhan ATIZ ve Mehmet KARAKILÇIK

 

2. Characterization of SCR Catalyst Based Ag-Nb-Pt

Ag-Nb-Pt Bazlı SCR Katalizör Karakterizasyonu

Ali KESKİN, Abdulkadir YAŞAR, Zeycan KESKİN, M. Atakan AKAR, İ. Aslan REŞİTOĞLU, Himmet ÖZARSLAN ve Kadir AYDIN

 

3. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Çok Kriterli Karar Verme ile Mekanik Ventilatör  Seçimi ve Bir Uygulama Örneği 

Selection of Mechanical Ventilator in Pediatric Intensive Care Unit by Multi-Criteria Decision Making and a Case Study 

Z. Figen ANTMEN ve Pınar MİÇ

 

4. Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Kağıt Fabrikası Kuruluş Yeri Seçimi

Selection of Paper Factory Location Using Multi-Criteria Decision Making Methods

Murat YEŞİLKAYA

 

5. Yedioluk-Kozan (Adıyaman) Bölgesi İçme Sularının Karakteristiklerinin Hidrojeolojik Açıdan İncelenmesi

Hydrogeological Investigation of the Characteristics of the Drinking Water Sources of the Yedioluk-Kozan (Adiyaman) Region

Yusuf URAS, Yağmur UYSAL, Mehmet Nihat YILMAZ ve Merve PAKSOY

 

6. Doğaltaş Ocaklarında Martopikör Kullanımında El-Kol Titreşim Maruziyetinin İncelenmesi

Investigation of Hand-Arm Vibration Exposure in the Use of Pneumatic Hammer in the Natural Stone Quarries

Ali Ekrem ARITAN ve Melek TÜMER 

 

7. Dynamic Modeling of Slider-Crank Mechanism for Selecting Input Parameters for Desired Piston Speeds: Lumped Mass Approach

İstenen Piston Hızları için Giriş Parametrelerinin Seçilmesi Amacıyla Krank-Biyel Mekanizmasının Dinamik Modellenmesi: Topaklanmış Kütle Yöntemi

Mehmet İlteriş SARIGEÇİLİ ve İbrahim Deniz AKÇALI 

 

8. Effect of Micro-Sized Colemanite on the Rheological Properties of the Water Based Drilling Fluid

Mikro Boyutlu Kolemanitin Su Bazlı Sondaj Çamurunun Reolojik Özelliklerine Etkisi

Abdullah ÖZKAN, Behlül Merve KAPLAN, Vildan ÖZKAN ve Sıtkı Ekrem TURAN 

 

9. Endüstriyel Atıksularda Mikroalgal Nütrient Giderimi ve Biyodizel Üretim Verimliliği: Süt Endüstrisi Örneği

Microalgal Nutrient Removal and Biodiesel Production Potential in Industrial Wastewater: The Case of Dairy Industry

Sevgi YILMAZ ve Fuat BUDAK

 

10. Genetik Algoritma ile Öznitelik Seçimi Kullanılarak Yapım Yönetiminde Çalışan Liderlik Algısının Tahmini

Prediction of Employee Leadership Perception in Construction Management Using Feature Selection with Genetic Algorithm

Abdullah Emre KELEŞ ve Mümine KAYA KELEŞ 

 

11. Güneş Enerjili Bir Sıcak Hava Motoru Tasarımı ve Analizi

Design and Analysis of a Solar Hot Air Engine

Hacer AKHAN ve Doğan ERYENER 

 

12. Kamera Görüntüsü Tabanlı Kömür Tozu Patlayabilirlik Ölçme Sistemi

Camera Image Based Coal Dust Explosibility Measurement System

Abdulkadir ÜRÜNVEREN, Buse Melis ÖZYILDIRIM, Mutlu AVCI ve Suphi URAL 

 

13. Kısmen Batık Bir Bariyerin Su Dalgaları ile Etkileşiminin Açık Kaynaklı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile İncelenmesi

Investigating the Interaction of a Partially Submerged Barrier with Water Waves Using Open-Source Computational Fluid Dynamics

Erdem KAYA ve Utku ŞENTÜRK 

 

14. Küspe (Nigella sativa) Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Adsorpsiyon ile Boyar Madde Giderimi

Dye Removal by Adsorption from Aqueous Solution Using Pulp (Nigella sativa)

Halis SEÇME ve Serpil SAVCI 

 

15. Seralarda Latent Isının Isı Gereksinim Katsayısına Etkisinin Belirlenmesi

Determination of the Effect of Latent Heat on the Heat Requirement Coefficient in Greenhouses

A. Nafi BAYTORUN, Zeynep ZAİMOĞLU ve Özkan GÜĞERCİN

 

16. Soya ve Pamuk Lifi İçeren Dokusuz Yüzey Kumaşların Hijyen Tekstili Performansının Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigation of Hygienic Textile Performance of Nonwoven Fabrics Containing Soybean and Cotton Fiber

Dilek EKİNCİ ve Emel Ceyhun SABIR 

 

17. Tek Taraflı Isıtmaya Maruz Yüksek Şekil Oranlı Minikanallarda Pasif Akış Kontrol Yöntemi Kullanılarak Isı Transferinin İyileştirilmesi

Heat Transfer Enhancement in a High Aspect Ratio Minichannel Heated on one Side Using a Passive Flow Control Method

Erhan FIRAT 

 

18. Ülkemizdeki Enerji Santral Yatırımlarının AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Evaluation of Power Plant’s Investments in Turkey by using AHP Approach

Çetin Önder İNCEKARA 

 

19. İnşaat Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımında Ödül-Ceza Uygulamaları

Reward-Penalty Applications in the Use of Personal Protective Equipment in Construction Sector

Gözde (TANTEKİN) ÇELİK ve Ceren Dilan TEMEL 

 

20. Saklı Markov Modeli Kullanılarak İstanbul’daki Üniversite Öğrencilerinin GSM Operatör Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Analysis of GSM Operator Preference of University Students in İstanbul by Using Hidden Markov Model

Osman AYAZ ve Selçuk ALP 

 

21. Tam Ölçekli Bir İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Matematiksel Modellemesi

Mathematical Modelling of a Full Scale Advanced Biological Municipal Wastewater Treatment Plant

Hazal GÜLHAN, Mustafa Evren ERŞAHİN, Recep Kaan DERELİ, Hale ÖZGÜN, Faik Dinçer ERKAN, Özgür ÖZDEMİR ve İzzet ÖZTÜRK 

 

22. Daralan ve Genişleyen Bir Kanal İçerisine Yerleştirilen Yarım Küreler Üzerinden Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak Araştırılması

Numerical Investigation of Flow and Heat Transfer on Semi Spheres in Placed a Converging and Diverging Channel

Doğan Engin ALNAK, Koray KARABULUT ve Ferhat KOCA 

 

23. İş Sürekliliği Yönetiminde Kritik Başarı Faktörlerinin AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi

Prioritization of Critical Success Factors in Business Continuity Management with AHP Method

Melek NAR ve Oya Hacire YÜREGİR 

 

24. Vatandaş Bilimi Tabanlı Vektör Haritaların Kullanılması ile İnsansız Hava Aracından Elde Edilen Görüntülerin Yöneltilmesi için Otomatik Yer Kontrol Noktası Üretimi

Automated Generation of Ground Control Points for Oriention of UAV Images by Matching with Citizen Science-Based Vector Maps

Nusret DEMİR ve Hakan KÖKSAL 

 

25. Koku Emisyonlarının Karakterizasyonu ve Ozon Kullanımı ile Gideriminin İncelenmesi

Characterization of Odorant Gases and Investigation of Odor Removal by Ozonation

Melik KARA, Fulya OKAN, Yetkin DUMANOĞLU, Hasan ALTIOK, Abdurrahman BAYRAM ve Mustafa ODABAŞI