Yıl: 2021 Cilt: 36 Sayı: 4

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt: 36   Sayı: 4  Yıl: 2021   ISSN
2757-9255

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

İçindekiler / Contents

Yazım  Kuralları / Writting Rules

1. Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile AISI 304 Çeliği Yüzeyine Biriktirilen Ni-B/TiB2 Kompozit Kaplamaların Kristal Yapı ve Bazı Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 

Investigation of Crystal Structure and Mechanical Properties of Electrochemically Deposited Ni-B/TiB2 Composite Coatings

Ersin ÜNAL, Abdulkadir YAŞAR ve İsmail Hakkı KARAHAN

2. Hayvansal Lif KarıĢımlı Kumaşların Isıl Tuşesi Üzerine Bir Araştırma 

A Research on Thermal Effusivity of Blend Fabrics with Animal Fibers

Seval UYANIK

3, Investigation of Sediment Deposition in Dam Reservoirs

Baraj Rezervuarlarında Sediment Birikiminin İncelenmesi

Şerife Pınar GÜVEL

4. Pamuk Çiğidi Küspesi ve Kırmızı Biber İşleme Atıklarından Biyoyakıt Amaçlı Pelet Elde Edilmesi

Pellet Production for Biofuel from Cotton Cake and Red Pepper Processing Wastes

Ülkü Fidan BAŞIBÜYÜK, Ali AYBEK ve Serdar ÜÇOK

5. Al/NbB2 In-Situ Kompozit Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi

Production and Properties of Al/NbB2 In-situ Composite

Hüseyin DEMİRTAŞ, Erdem KARAKULAK ve Hari Babu NADENDLA

6. The Turbulence Intensity Effect on the Flow Characteristics and Aerodynamics of a Circular Cylinder

Türbülans Şiddetinin Dairesel Bir Silindir Üzerinde Oluşan Akış Yapısına ve Aerodinamiğine Etkisi

İlyas KARASU ve Sergen TÜMSE

7. Machine Learning Approach for Predicting Employee Attrition and Factors Leading to Attrition 

Çalışan Yıpranmasının ve Yıpranmaya Neden Olan Faktörlerin Tahmininde Makine Öğrenimi Yaklaşımı

İrem ERSÖZ KAYA ve Oya KORKMAZ

8. A Vector-Based Mapping in GIS Environment to Classify Local Climate Zone 

Yerel İklim Zonlarının CBS Ortamında Vektör-Tabanlı Haritalanması

Müge ÜNAL ÇİLEK

9. Effect of Various Matrix Materials on Mechanical Properties of Basalt/Jute/Glass Fiber Reinforced Hybrid Composites 

Çeşitli Matris Malzemelerinin Bazalt/Jüt/Cam Elyaf Takviyeli Hibrit Kompozitlerin Mekanik Özelliklerine Etkisi

Berkay KARAÇOR ve Mustafa ÖZCANLI

10. Prefabrik Düşey Drenlerin Farklı Eğleme Yöntemleri ile Sayısal Analizi

Numerical Analysis of Prefabricated Vertical Drain with Different Matching Methods

Ufuk TUNÇ, Hüseyin ÇOLAKOĞLU, Erdem ÜSTÜNAY, Abdulazim YILDIZ ve

Baki BAĞRIAÇIK

11. Aerodynamic Analysis of Onshore Commercial Large Scale Wind Turbine

Kara Tipi Ticari Büyük Ölçekli Rüzgâr Türbininin Aerodinamik Analizi

Akın İLHAN, Mehmet BİLGİLİ, Melih SARI ve Beşir ŞAHİN

12. ZrO2 Nanolif Oksijen Sensörünün Performans Değerlendirmesi

Performance Assessment of ZrO2 Nanofibrous Oxygen Sensor

Özlem ERDEM YILMAZ

13. Optimization of Urban Cargo Distribution Network and Station Points with Open Source GIS

Açık Kaynak CBS ile Şehiriçi Kargo İstasyon Noktalarının Optimizasyonu ve Dağıtım Planlaması

Şevket BEDİROĞLU

14. An Investigation on Decomposition of Signals and Noise Removal with a Half Band Nyquist Filter 

Yarım Bant Nyquist Filtre ile Sinyallerin Ayrıştırılması ve Gürültünün Giderilmesi Üzerine Bir Araştırma

İclal ÇETİN TAŞ ve Sami ARICA

15. Harbiye (Hatay) ġelaleler Bölgesindeki Şev Duraysızlıklarının Mühendislik Jeolojisi Açısından Değerlendirilmesi 

Assessment of Slope Instability on Waterfalls Region in terms of Engineering Geology (Harbiye, Hatay)

Mehmet DUYAN ve Sedat TÜRKMEN

16. Kritik Enerji Tesislerinin Deprem Risk Değerlendirmesinde Farklı Hasargörebilirlik Fonksiyonlarının Ġncelenmesi

Investigation of Different Vulnerability Functions in Earthquake Risk Assessment of Critical Energy Facilities

A. Can ZÜLFİKAR, Seyhan OKUYAN AKCAN, Ali YEŞİLYURT, Murat ERÖZ ve Tolga CİMİLLİ

17. A Bandpass Frequency Selective Surface Filter for Earth Observation Satellite and Radar Applications 

Yer Gözlem Uydusu ve Radar Uygulamaları için Bant Geçiren Frekans Seçici Yüzey Filtresi

Olcay ALTINTAŞ

18. Performance Benchmarking of Active-Front-End Rectifier Topologies Used in High-Power, High-Voltage Onboard EV Chargers

Yüksek Güçlü, Yüksek Gerilimli Yerleşik EV Şarj Cihazlarında Kullanılan Active-Front-End Doğrultucu Topolojilerinin Performans Kıyaslaması

Mehmet Uğraş CUMA ve Murat Mustafa SAVRUN

19. Calculation of Pile Capacity in Cohesionless Soil by CPT Considering Spatial Variability

Kohezyonsuz Zeminde CPT ile Kazık Kapasitesinin Boşluksal Değişkenlikle Hesabı

Ahmet Can MERT ve Gökhan YAZICI

20. BTCA ve CA Çapraz Bağlayıcılar Kullanılarak Pamuklu Kumaşın Kopma ve Yırtılma Mukavemetinin GeliĢtirilmesi

Improving The Breaking and Tear Strength of Cotton Fabric Using BTCA and CA Crosslinkers

Aslıhan KORUYUCU

21. Sorel Çimentolu Hafif Betonların Mekanik ve Yalıtım Özelliklerinin İncelenmesi

Investigation of Mechanical and Insulation Properties of Sorel Cement Lightweight Samples

Hüseyin TEMİZ ve Ergin TANDIRCI

22. Vardiyalı Çalışanların Gürültü Algı Yanılgısının İncelenmesi

Investigation the Noise Perception Misconception of Shift Workers

Mehmet Zeki ACAR ve Mehmet KARAKILÇIK

23. Improving Digital Image Quality for Convolution Neural Network Based Computer-Aided Diagnosis (CNN-CAD) of Skin Cancer

Cilt Kanseri Teşhisi için Konvolüsyonel Sinir Ağları Tabanlı Bilgisayar Destekli Tanıda (CNN-CAD) Dijital Görüntü Kalitesinin İyileştirilmesi

Tolga YALÇIN ve Amira TANDİROVİC GÜRSEL

24. Türkiye’de Değişen Yapı Özelliklerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

A Comparative Investigation of Changing Building Characteristics in Turkey

Bekir Özer AY ve Tuba EROĞLU AZAK

25. Denim Kumaşlara Çevre Dostu Ön Terbiyesiz Boyama Metodunun Uygulanması

Application of Eco-friendly and Non-pretreatment Dyeing Method to Denim Fabrics

Serin MEZARCIÖZ ve Serdal SIRLIBAŞ